Veiligheidszaken

 

Veiligheidsbeleid AFC Amsterdam

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij de veiligheid en grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen of heeft plaatsgevonden. Binnen AFC willen wij dit graag voor zijn of kunnen optreden tegen onveilige situaties en grensoverschrijdend gedrag.

Het veiligheidsbeleid binnen AFC Amsterdam bestaat uit twee onderdelen. De technische veiligheid en de sociale veiligheid.

Sociale Veiligheid

De sociale veiligheid binnen AFC Amsterdam bestaat uit drie sub onderdelen. Het betreft hier de onderdelen Vertrouwenspersonen, VOG’s en het Gedragsprotocol.

 • Vertrouwenspersonen

Zoals eerder benoemd heeft de praktijk binnen diverse sportverenigingen uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen of heeft plaatsgevonden. Binnen AFC Amsterdam willen wij dit graag voor zijn of kunnen optreden tegen grensoverschrijdend gedrag.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen AFC drie vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Zij fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Bij de vertrouwenscontactpersonen kunnen leden terecht met vragen die niet gemakkelijk gesteld worden of waarvan de melder bang is dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Melders kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht in geval van:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van AFC op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersonen luisteren naar het verhaal en helpen met zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Alle informatie over de vertrouwenspersonen is via onderstaande link op de website van AFC Amsterdam geplaatst. Inmiddels kan gesteld worden dat de leden de vertrouwenspersonen weten te vinden en zijn zonder op de inhoud in te gaan uitermate goede gesprekken gevoerd die hebben geleid tot verschillende maatregelen.

Klik hier voor de vertrouwenspersonen.

 • VOG

Alle trainers en begeleiders van AFC Amsterdam die met jeugd of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze dient getoond te worden aan de veiligheidscoördinator van de club. Indien een trainer/ begeleider geen VOG kan tonen zal het dienstverband of de functie beëindigd worden. AFC Amsterdam houdt zelf een VOG administratie bij.

 • Gedragsprotocol

Alle jeugdtrainers ondertekenen de gedragscode die is vastgesteld van het  bestuur van AFC Amsterdam. Daarnaast is deze gedragscode van toepassingen op alle AFC-ers.

Een sociaal veilige sportomgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Iedereen moet mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om het goede voorbeeld te geven en onderstaande gedragsregels toe te passen.

Een AFC-er:
– Zorgt voor een veilige omgeving.
– Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
– Is dienstbaar.
– Handel altijd in het belang van AFC en richt je op het belang van de leden.
– Is open.
– Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
– Is betrouwbaar.
– Hou je aan de regels en afspraken, zoals de AFC-statuten en reglementen en besluiten van de KNVB en NOC/NSF. Gebruik informatie alleen voor het doel van AFC. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
– Is zorgvuldig.
– Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw besluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
– Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.
– Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan dat in strijd is of kan zijn met je functie. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.
– Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
– Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
– Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle voetballers en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en de AFC-huisregels
– Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus.
– Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door voetballers, werknemers, supporters en anderen.

Technische Veiligheid

Cameratoezicht

 • Het clubgebouw van AFC Amsterdam is voorzien van zichtbaar geplaatste camera’s. Het gebruik van preventief cameratoezicht is nodig vanwege herhaaldelijke diefstallen van waardevolle bezittingen van zowel leden van AFC Amsterdam als onze gasten. Door middel van preventief cameratoezicht is de veiligheid van leden van AFC Amsterdam als onze gasten beter waarborgt en kunnen we ook beter optreden tegen daders. Uiteraard alles conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Leden en onze gasten geïnformeerd worden dat er gebruik gemaakt wordt van preventief cameratoezicht. Ook op de website van AFC Amsterdam is aandacht aan dit onderwerp en is er verwezen naar de reglementen die hiervoor zijn opgesteld

Elektronisch Toegangscontrole Systeem

In het verlengde van de preventieve camera’s zijn alle deuren van het clubgebouw voorzien van een elektronische toegangscontrole systeem met als doel preventief diefstallen te voorkomen en de veiligheid van leden van AFC Amsterdam en onze gasten medewerkers te waarborgen. In geval van incidenten kan er direct onderzoek verricht worden.

Gebleken is dat van deze technische veiligheidsmaatregelen ene preventieve werking uit gaat