Ledenaantallen

Opmerking vooraf!  Onderstaande tekst spreekt steeds over leden waaronder alle personen verstaan worden die geregistreerd staan in de administratie van AFC en of die actief zijn als (KNVB-)functionaris. Dat betekent dat hier ook de donateurs als leden worden gerekend terwijl donateurs op basis van de statuten van AFC geen lid zijn en bijvoorbeeld ook geen stemrecht hebben. 

Leden zijn de basis van elke vereniging. Zo ook natuurlijk bij AFC. Toen AFC in 1895 werd opgericht moeten in de loop van dat seizoen minimaal 13 personen lid zijn geweest. Vanaf 1898 is, wel steeds met leemtes, het exacte aantal leden bekend. In 1898 waren dat er 42. Als AFC ongeveer 10 jaar bestaat, telt de club 60 leden en bij haar 20-jarig bestaan (1915) is dat gestegen naar 221. Vanaf 1914 is ook de procentuele verdeling bekend tussen seniorleden (54%), juniorleden (4%) en donateurs (42%).  

De periode rond de eerste wereldoorlog laat een zeer snelle stijging zien: van 236 in 1914 naar 466 in 1920. Opmerkelijk is dat er daarvan 147 personen donateur lid zijn: 32%. Tot aan het begin van de tweede wereldoorlog stijgt het ledenaantal nauwelijks. Steeds schommelt het rond de 500. Een dieptepunt is 1924 met 355 leden, een hoogtepunt is 1935 met 550 leden. Het aandeel seniorleden stijgt in die periode fors: van 29 (8%) in 1924 naar 143 (31%) in 1934. Het aandeel van de donateurs ligt dan op bijna 30%.

Vanaf het einde de tweede wereldoorlog begint het ledenaantal sterk te groeien. In 1945 zijn er 727 leden, in 1952 828, in 1963 1109 en in 1970 staat de teller op 1404 leden. In dat jaar zijn er vrijwel net zoveel seniorleden (501 = 36%), als juniorleden (459 = 33%) of donateurs (444 = 32%). Gesteld kan worden dat in de jaren ’70 en ’80 het ledenaantal stabiliseert. Magere jaren zijn 1987 (1105) en 1985 (1123). Betere jaren zijn 1973 (1390) en 1975 (1353).

Vanaf het einde de tweede wereldoorlog begint het ledenaantal sterk te groeien. In 1945 zijn er 727 leden, in 1952 828, in 1963 1109 en in 1970 staat de teller op 1404 leden. In dat jaar zijn er vrijwel net zo veel seniorleden (501 = 36%), als juniorleden (459 = 33%) of donateurs (444 = 32%). Gesteld kan worden dat in de jaren ’70 en ’80 het ledenaantal stabiliseert. Magere jaren zijn 1987 (1105) en 1985 (1123). Betere jaren zijn 1973 (1390) en 1975 (1353).

Sinds 1990 is weer duidelijk een nieuwe groei waarneembaar. AFC stijgt dan van 1339 leden in 1990, via 1635 in 2001 en 1720 in 2009 naar 2080 eind 2014, het eerste jaar waarin het aantal boven de 2.000 stijgt. Met ingang van dat jaar (2014) krijgt elk lid of functionaris een code volgens de tabel die helemaal onderaan staat opgenomen. Doel daarvan is de ontwikkeling van het ledenaantal per onderscheiden categorie beter te kunnen volgen. Gevolg is wel dat de categorieën vanaf dat jaar, 2014, (iets) anders zijn samengesteld en daardoor beperkt vergelijkbaar met de gegevens van 2013 en eerder. Opvallend in de periode tot 2014 zijn twee ontwikkelingen. Het aantal donateurs schommelt in die periode eerst steeds rond de 300. Was in 1990 26% van de leden een donateur, in 2000 is dat gedaald tot 19% en anno 2009 is hun aandeel nog geen 16%. Echter, in 2013 en 2014 is een sterke stijging waar te nemen die vooral het gevolg is van het feit dat nu ook functionarissen tot deze categorie gerekend worden. De andere opmerkelijke ontwikkeling is dat het aantal juniorleden, en ook hun aandeel, enorm toeneemt. Waren dat er in 1990 nog 385 (29%), in 2000 zijn dat er al 711 (45%) en in 2009 zijn het er 844 (49%). Eind 2014 is het gestegen naar 911, maar is hun aandeel licht gezakt (bijna 44%).

Op haar ledenvergadering in juni 2014 wordt het besluit genomen dat ook vrouwen lid kunnen worden van AFC en wordt met een drietal teams gestart. Dat leidt ertoe dat najaar 2017 103 vrouwen en meiden lid zijn van AFC en ook spelen in de diverse competities.  

De ontwikkeling van 2014 tot eind 2018 laat zien dat de groei gestaag doorgaat en het aantal op bijna 2.400 staat. Stijging, absoluut zowel als procentueel in die periode, is te zien bij de categorieën donateur (473, 19,8%) en vrouwen (144, 6,0%). Dit gaat (relatief gezien) ten koste van het aantal senior- (809, 34,0%) en juniorleden (950, 39,8%). 

 


Deelnemers aan de Herfst Tweedaagse in 1998. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst  

Onderstaande tabel laat voor alle jaren zowel de ontwikkeling in absolute aantallen als in percentages zien. Voor het genoemde jaartal geldt dat dit de aanduiding is van het seizoen. Voorbeeld: bij het jaar 2000 staat dat er 1597 leden zijn. In de werkelijkheid is dat het meestal getal dat hoort bij het najaar van dat kalenderjaar. Ook is het goed te weten dat in onderstaande tabel donateurs (categorie 9), de (deelnemers aan de ) Heerendivisie (categorie 8) en alle (KNVB-)functionarissen (categorie 13) ook als leden worden gezien alhoewel dat volgens de statuten van AFC niet juist is. Eind 2018 ligt het ledenaantal op bijna 2.400. Vrouwen en meiden kunnen (vanaf 2014) ook lid zijn.  

Categorieën en wijze van tellen. Vanaf het jaar 2016 worden de volgende categorieën (zie onderstaande tabel) aangehouden. Onder senioren worden de categorieën 1 (senior lid), 2 (jong senior), 8 (Heerendivisie) en 11 (60+-leden) verstaan, zijn junioren de categorieën 3 (junior) en 6 (pupil) en 12 (mini-pupillen), zijn de donateurs de categorieën 9 (donateur), 10 (ereleden) en 13 (KNVB-functionarissen) en onder vrouwen de categorieën 4 (senior vrouw), 5 (jong-senior vrouw) en 7 (pupil meiden) gerekend. De spectaculaire groei in ledenaantal tussen 2009 en 2010 is vooral een verandering in telwijze, maar enige autonome groei was ook aanwezig. In 2013 is de grootte van de categorie senior gedaald en die van de donateur gestegen mede omdat de “functionarissen" nu onder donateurs zijn gerekend. 

Ledenbestand AFC 1895 - 2019    
Jaar Totaal Senior % Sen. Junior % Jun. Donateur % Don. Vrouwen % Vrouw
1895 13 13              
1896 17 17              
1897 12 12              
1898 42 42              
1899                  
1900                  
1901                  
1902                  
1903                  
1904                  
1905                  
1906 60 60              
1907                  
1908                  
1909                  
1910                  
1911                  
1912                  
1913                  
1914 236 128 54,2% 10 4,2% 98 41,5%    
1915 221 126 57,0% 12 5,4% 83 37,6%    
1916 217 121 55,8% 17 7,8% 79 36,4%    
1917 260 147 56,5% 23 8,8% 90 34,6%    
1918 314 211 67,2% 18 5,7% 85 27,1%    
1919 412                
1920 466 271 58,2% 48 10,3% 147 31,5%    
1921 447 248 55,5% 47 10,5% 122 27,3%    
1922 460 322 70,0% 52 11,3% 86 18,7%    
1923                  
1924 355 253 71,3% 29 8,2% 73 20,6%    
1925 382 267 69,9% 36 9,4% 79 20,7%    
1926 362 237 65,5% 37 10,2% 87 24,0%    
1927 372 202 54,3% 40 10,8% 120 32,3%    
1928 367 192 52,3% 57 15,5% 118 32,2%    
1929 420 240 57,1% 55 13,1% 125 29,8%    
1930 439 239 54,4% 70 15,9% 130 29,6%    
1931 442 222 50,2% 90 20,4% 130 29,4%    
1932 411 211 51,3% 83 20,2% 117 28,5%    
1933 431 212 49,2% 92 21,3% 127 29,5%    
1934 458 180 39,3% 143 31,2% 135 29,5%    
1935 550                
1936 500                
1937                  
1938 479 174 36,3% 132 27,6% 173 36,1%    
1939 468 174 37,2% 124 26,5% 170 36,3%    
1940 440 167 38,0% 103 23,4% 170 38,6%    
1941 468 174 37,2% 124 26,5% 170 36,3%    
1942 498 177 35,5% 146 29,3% 175 35,1%    
1943 710 154 21,7% 362 51,0% 214 30,1%    
1944 789 181 22,9% 376 47,7% 232 29,4%    
1945 727 155 21,3% 337 46,4% 245 33,7%    
1946 794 286 36,0% 267 33,6% 247 31,1%    
1947 854 274 32,1% 238 27,9% 342 40,0%    
1948 820 285 34,8% 226 27,6% 309 37,7%    
1949 822 280 34,1% 229 27,9% 313 38,1%    
1950 788 277 35,2% 198 25,1% 313 39,7%    
1951 837 264 31,5% 258 30,8% 315 37,6%    
1952 828 303 36,6% 229 27,7% 296 35,7%    
1953 799 285 35,7% 226 28,3% 288 36,0%    
1954 788 259 32,9% 230 29,2% 299 37,9%    
1955 809 280 34,6% 221 27,3% 308 38,1%    
1956 814 293 36,0% 232 28,5% 289 35,5%    
1957 850 282 33,2% 310 36,5% 258 30,4%    
1958 867 298 34,4% 332 38,3% 237 27,3%    
1959 795 312 39,2% 234 29,4% 249 31,3%    
1960 900 320 35,6% 300 33,3% 280 31,1%    
1961 889 303 34,1% 309 34,8% 277 31,2%    
1962 956 333 34,8% 331 34,6% 292 30,5%    
1963 1109 357 32,2% 357 32,2% 395 35,6%    
1964 1197 358 29,9% 413 34,5% 426 35,6%    
1965 1165 367 31,5% 377 32,4% 422 36,2%    
1966 1169 427 36,5% 320 27,4% 422 36,1%    
1967 1254 462 36,8% 363 28,9% 429 34,2%    
1968 1282 468 36,5% 383 29,9% 431 33,6%    
1969 1365 504 36,9% 439 32,2% 422 30,9%    
1970 1404 501 35,7% 459 32,7% 444 31,6%    
1971 1362 465 34,1% 488 35,8% 409 30,0%    
1972 1332 485 36,4% 463 34,8% 384 28,8%    
1973 1390 515 37,1% 489 35,2% 386 27,8%    
1974 1306 472 36,1% 490 37,5% 344 26,3%    
1975 1353 477 35,3% 530 39,2% 346 25,6%    
1976 1250 491 39,3% 409 32,7% 350 28,0%    
1977 1271 462 36,3% 438 34,5% 371 29,2%    
1978 1289 492 38,2% 439 34,1% 358 27,8%    
1979 1245 471 37,8% 443 35,6% 331 26,6%    
1980 1295 494 38,1% 468 36,1% 333 25,7%    
1981 1193 446 37,4% 434 36,4% 313 26,2%    
1982 1213 479 39,5% 421 34,7% 313 25,8%    
1983 1170 490 41,9% 369 31,5% 311 26,6%    
1984 1139 502 44,1% 339 29,8% 298 26,2%    
1985 1123 502 44,7% 323 28,8% 298 26,5%    
1986 1085 518 47,7% 177 16,3% 290 26,7%    
1987 1105 528 47,8% 279 25,2% 298 27,0%    
1988 1142 555 48,6% 288 25,2% 299 26,2%    
1989 1193 568 47,6% 300 25,1% 324 27,2%    
1990 1339 608 45,4% 385 28,8% 346 25,8%    
1991 1357 618 45,5% 392 28,9% 347 25,6%    
1992 1362 626 46,0% 405 29,7% 331 24,3%    
1993 1385 575 41,5% 499 36,0% 311 22,5%    
1994 1439 561 39,0% 561 39,0% 317 22,0%    
1995 1513 577 38,1% 611 40,4% 325 21,5%    
1996 1517 569 37,5% 627 41,3% 321 21,2%    
1997 1478 527 35,7% 639 43,2% 312 21,1%    
1998 1520 559 36,8% 668 43,9% 293 19,3%    
1999 1583 591 37,3% 696 44,0% 296 18,7%    
2000 1597 588 36,8% 711 44,5% 298 18,7%    
2001 1635 596 36,5% 740 45,3% 299 18,3%    
2002 1681 587 34,9% 781 46,5% 313 18,6%    
2003 1748 598 34,2% 840 48,1% 310 17,7%    
2004 1733 572 33,0% 841 48,5% 320 18,5%    
2005 1770 625 35,3% 842 47,6% 303 17,1%    
2006 1737 610 35,1% 829 47,7% 298 17,2%    
2007 1677 588 35,1% 804  47,9% 285  17,0%    
2008 1679 598 35,6% 798  47,5% 283  16,9%    
2009 1720 602  35,0% 844  49,1% 274  15,9%    
2010 1851 663 35,9% 863 46,6% 313 16,9%    
2011 1929 711 36,9% 894 44,9% 324 16,8%    
2012 1973 779 39,5% 889 45,0% 305 15,5%    
2013 1897 675 35,9% 851 44,9% 363 19,1%    
Vanaf 2014 zijn de categorieën aangepast en gelden de hierboven genoemde categorieën. 
2014 2080 773 37,2% 911 43,7% 355 17,1% 41 2,0%
2015 2134 787 36,9% 906 42,4% 362 17,0% 79 3,7%
2016 2209 821 37,2% 935 42,3% 362 16,4% 91 4,1%
2017 2255 805 35,7% 967 42,9% 380 16,9% 103 4,6%
2018 2384 809 34,0% 950 39,8% 473 19,8% 144 6,0%
Jaar Totaal Senior % Sen. Junior % Jun. Donateur % Don.  Vrouwen % Vrouw

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site