Ledenaantallen


Opmerking vooraf!  Onderstaande tekst spreekt steeds over leden waaronder alle personen verstaan worden die geregistreerd staan in de administratie van AFC en niet actief zijn als functionaris. Dat betekent dat hier ook de donateurs als leden worden gerekend terwijl donateurs op basis van de statuten van AFC geen lid zijn en bijvoorbeeld ook geen stemrecht hebben. 

Leden zijn de basis van elke vereniging. Zo ook natuurlijk bij AFC. Toen AFC in 1895 werd opgericht moeten in de loop van dat seizoen minimaal 13 personen lid zijn geweest. Vanaf 1898 is, wel steeds met leemtes, het exacte aantal leden bekend. In 1898 waren dat er 42. Als AFC ongeveer 10 jaar bestaat, telt de club 60 leden en bij haar 20-jarig bestaan (1915) is dat gestegen naar 221. Vanaf 1914 is ook de procentuele verdeling bekend tussen seniorleden (54%), juniorleden (4%) en donateurs (42%).  

De periode rond de eerste wereldoorlog laat een zeer snelle stijging zien: van 236 in 1914 naar 466 in 1920. Opmerkelijk is dat er daarvan 147 personen donateurlid zijn: 32%. Tot aan het begin van de tweede wereldoorlog stijgt het ledenaantal nauwelijks. Steeds schommelt het rond de 500. Een dieptepunt is 1924 met 355 leden, een hoogtepunt is 1935 met 550 leden. Het aandeel seniorleden stijgt in die periode fors: van 29 (8%) in 1924 naar 143 (31%) in 1934. Het aandeel van de donateurs ligt dan op bijna 30%.

Vanaf het einde de tweede wereldoorlog begint het ledenaantal sterk te groeien. In 1945 zijn er 727 leden, in 1952 828, in 1963 1109 en in 1970 staat de teller op 1404 leden. In dat jaar zijn er vrijwel net zovel seniorleden (501 = 36%), als juniorleden (459 = 33%) of donateurs (444 = 32%). Gesteld kan worden dat in de jaren ’70 en ’80 het ledenaantal stabiliseert. Magere jaren zijn 1987 (1105) en 1985 (1123). Betere jaren zijn 1973 (1390) en 1975 (1353).

Vanaf het einde de tweede wereldoorlog begint het ledenaantal sterk te groeien. In 1945 zijn er 727 leden, in 1952 828, in 1963 1109 en in 1970 staat de teller op 1404 leden. In dat jaar zijn er vrijwel net zo veel seniorleden (501 = 36%), als juniorleden (459 = 33%) of donateurs (444 = 32%). Gesteld kan worden dat in de jaren ’70 en ’80 het ledenaantal stabiliseert. Magere jaren zijn 1987 (1105) en 1985 (1123). Betere jaren zijn 1973 (1390) en 1975 (1353).

Sinds 1990 is weer duidelijk een nieuwe groei waarneembaar. AFC stijgt dan van 1339 leden in 1990, via 1635 in 2001 en 1720 in 2009 naar 2080 eind 2014, het eerste jaar waarin het aantal boven de 2.000 stijgt. Met ingang van dat jaar (2014) krijgt elk lid of functionaris een code volgens de tabel die helemaal onderaan staat opgenomen. Doel daarvan is de ontwikkeling van het ledenaantal per onderscheiden categorie beter te kunnen volgen. Gevolg is wel dat de categorieën vanaf dat jaar, 2014, (iets) anders zijn samengesteld en daardoor beperkt vergelijkbaar met de gegevens van 2013 en eerder. Opvallend in de periode tot 2014 zijn twee ontwikkelingen. Het aantal donateurs schommelt in die periode eerst steeds rond de 300. Was in 1990 26% van de leden een donateur, in 2000 is dat gedaald tot 19% en anno 2009 is hun aandeel nog geen 16%. Echter, in 2013 en 2014 is een sterke stijging waar te nemen die vooral het gevolg is van het feit dat nu ook functionarissen tot deze categorie gerekend worden. De andere opmerkelijke ontwikkeling is dat het aantal juniorleden, en ook hun aandeel, enorm toeneemt. Waren dat er in 1990 nog 385 (29%), in 2000 zijn dat er al 711 (45%) en in 2009 zijn het er 844 (49%). Eind 2014 is het gestegen naar 911, maar is hun aandeel licht gezakt (bijna 44%).

Op haar ledenvergadering in juni 2014 wordt het besluit genomen dat ook vrouwen lid kunnen worden van AFC en wordt met een drietal teams gestart. Dat leidt ertoe dat najaar 2017 103 vrouwen en meiden lid zijn van AFC en ook spelen in de diverse competities.  

De ontwikkeling van 2014 tot eind 2017 laat zien dat de groei gestaag doorgaat en het aantal op ruim 2250 staat. Stijging, absoluut zowel als procentueel in die periode, is te zien bij de categorieën donateur (380, 16,9%) en vrouwen (103, 4,6%). Dit gaat (relatief gezien) ten koste van het aantal senior- (805, 35,7%) en juniorleden (967, 42,9%). 

Deelnemers aan de Herfsttweedaagse in 1998. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst  

Onderstaande tabel laat voor alle jaren zowel de ontwikkeling in absolute aantallen als in percentages zien. Voor het genoemde jaartal geldt dat dit de aanduiding is van het seizoen. Voorbeeld: bij het jaar 2000 staat dat er 1597 leden zijn. In de werkelijkheid is dat het getal van zomer (soms najaar) 2001. ook is het goed te weten dat in onderstaande tabel donateurs ook als leden worden gezien alhoewel dat volgens de statuten van AFC niet juist is. Met ingang van 2016 worden de volgende categorieën (zie onderstaande tabel) aangehouden. Onder senioren worden de categorieën 1 (senior lid), 2 (jong senior) en 11 (60+-leden) verstaan, zijn junioren de categorieën 3 (junior) en 6 (pupil) en 12 (mini-pupillen), zijn de donateurs de categorieën 9 (donateur), 10 (ereleden) en 13 (functionarissen) en onder vrouwen de categorieën 4 (senior vrouw), 5 (jong-senior vrouw) en 7 (pupil meiden) gerekend. De spectaculaire groei in ledenaantal tussen 2009 en 2010 is vooral een verandering in telwijze, maar enige autonome groei was ook aanwezig. In 2013 is de grootte van de categorie senior gedaald en die van de donateur gestegen mede omdat de  "functionarissen" nu onder donateurs zijn gerekend. Eind 2015 ligt het ledenaantal boven de 2.100 en kunnen ook vrouwen en meiden (vanaf 2014) lid zijn. 


Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site