Algemene Leden Vergadering

Mededeling van het bestuur

In verband met het plotseling overlijden van ons bestuurslid Peter Dekkers op 22 mei jl. is besloten de algemene leden vergadering  te verplaatsen naar donderdag 6 september a.s. Echter, vanwege de verplichtingen jegens de KNVB zal op donderdag 21 juni a.s. evengoed een ledenvergadering plaatsvinden met inhoudelijk als enige agendapunt de Financën.

Agenda
Algemene Leden Vergadering

van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 21 juni 2018 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20:00 uur.

Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen, eveneens op
donderdag 21 juni 2018, aanvang 20:30 uur.

1.    Opening
2.    Mededelingen bestuur
3.    Financiën
       a.          Jaarverslag penningmeester boekjaar 2017-2018
       b.          Verslag van de kascommissie, décharge bestuur
       c.          Vaststelling contributies seizoen 2018-2019

Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2018-2019 met de afgeronde inflatiecorrectie (1,4% YOY) te verhogen en als volgt vast te stellen:

Seizoen

2018-2019

2017-2018

Senioren

€ 394,-

€ 388,-

Senioren 18-23 jaar         

€ 348,-

€ 343,-

Senioren boven 60 jaar

€ 231,-

€ 227,-

Jeugdleden  

€ 338,-

€ 333,-

Jeugdleden selectie (A1 t/m D1)

€ 389,-

€ 383,-

Heeren Divisie

€ 162,-

€ 159,-

Donateurs worden verzocht minimaal € 124,- te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,-
Entreegeld nieuwe leden € 50,-
Overschrijving KNVB € 15,-.

Gezinnen komen in aanmerking voor een korting van 10%
Voorwaarden:   

        – vanaf 4 personen
        – woonachtig op hetzelfde adres  

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling vóór 1 augustus 2018 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.

       d.          Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
4.    Rondvraag
5.    Sluiting

Geïnteresseerde seniorleden kunnen vanaf 9 juni a.s. de financiële stukken opvragen door een mail aan de penningmeester te sturen nickvanommeren@ziggo.nl.