Uitnodiging en Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering
van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 30 juni 2016 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, eveneens op donderdag 30 juni 2016, aanvang 20.30 uur.

1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 25 juni 2015.
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen 2015-2016 94e jaargang van 13 augustus 2015.

4. Bestuur mededelingen.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2015-2016.
Dit verslag is in de Schakel opgenomen.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015-2016.
Dit jaarverslag ligt vanaf 16 juni 2016 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg. Tevens kan vanaf die datum het verslag middels een e-mail bij penningmeester Nick van Ommeren
(nickvanommeren@ziggo.nl) door leden van AFC opgevraagd worden. 

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur.

8. Verkiezing van het bestuur.
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Ad Westerhof (voorzitter), Ronald Koster (secretaris), Benno Honsdrecht (penningmeester), Ernst Pieter Knupfer (2e secretaris), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Milko Vinke (commissaris TOPamateurs), Nicolaas van Ommeren (vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken), Peter Dekkers (commissaris Jeugdvoetbal), Bobby Gehring (commissaris P.P. & E.) en Brian Speelman (commissaris Algemene Zaken).
Benno Honsdrecht, Milko Vinke en Brian Speelman zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Ruud Mantel (secretaris), Bob Duis (commissaris Topamateurs) en Remco Post (commissaris Materiaal).
Verder dient de benoeming van Nicolaas van Ommeren tot penningmeester en Ronald Koster tot vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken bekrachtigd worden.

9.Contributies seizoen 2016-2017
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2016-2017 met de afgeronde inflatiecorrectie (0,6 % YOY) te verhogen en als volgt vast te stellen:  

       voorstel    heden
Seizoen 2016-2017   2015-2016
Senioren € 387,00   € 385,00
Senioren 18 – 23 jaar       € 342,00   € 340,00
Senioren boven 60 jaar € 226,00   € 225,00
Jeugdleden € 332,00   € 330,00
Jeugdleden selectie (A1 t/m D1) € 382,00   € 380,00
Jeugdleden Eredivisie € 201,00        € 200,00
Heeren Divisie € 158,00        € 157,50

Donateurs wordt verzocht minimaal € 122, = te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,00
Entreegeld nieuwe leden € 50,00
Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 augustus 2016 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.

De contributies zullen het komende seizoen geïnd worden via ClubCollect.              
Een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.          
Nadere informatie zal via de website, nieuwsbrief en email aan alle leden en donateurs worden gestuurd.

10. Vaststelling begroting seizoen 2016-2017.

11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs.
Zitting hebben Milko Vinke (voorzitter), Hans Hulst, Henk Bijlsma en Ron van Es.
Milko Vinke, Hans Hulst en Ron van Es zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Bob Duis (voorzitter), Geoffrey Galata, Robert Gehring, Jack Huiman en Frank Keijzer

12. Verkiezing Elftalcommissie B.
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris) en Diederick de Mos. Allen zijn herkiesbaar.

13. Verkiezing Elftalcommissie C.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter. Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Zitting hebben Derek van der Vlugt, Jochen Blaffert en Hans Veldkamp.
Derek en Jochen zijn herkiesbaar. Hans Veldkamp stond het afgelopen seizoen per abuis vermeld.

15. Elftalcommissie Meisjes- en Vrouwenvoetbal.
Zitting hebben John Parsser, Judith Schulp en Sonja de Bruin.
Allen zijn niet herkiesbaar en het bestuur stelt voor deze commissie op te heffen en de afdeling meisjesvoetbal onder te brengen bij de Jeugdcommissie.

16. Verkiezing Jeugdcommissie.
Zitting hebben Peter Dekkers (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris), en leden Frank Mol, Remco Post, Hans Veldkamp, Alphons Peters, Emiel Neter, Wiebe Westerhof en Jan Jan de Bruijne.
Remco Post en Jan Jan de Bruijne zijn niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden met de afdeling meisjesvoetbal en stelt voor te benoemen Nick Mils en Kirsten Slisser.   

17. Verkiezing Commissie Commerciële zaken.
Zitting hebben Nicolaas van Ommeren (voorzitter) en René van Schajik.
Henny Kottmann ondersteunt de commissie.
Nick van Ommeren en René van Schajik zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Ronald Koster (voorzitter), Joost van Dolen, Peter van Leeuwen en Dick Rijna

18. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Zitting hebben Wim Crouwel (voorzitter), Michael Oliveira, Lex Swaan en Ko Grosze Nipper.
Allen zijn herkiesbaar.

19. Verkiezing Strafcommissie.
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. KenWatanabe en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Allen zijn herkiesbaar.

20. Verkiezing Commissie van Beroep.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp.
Allen zijn herkiesbaar.

21. Verkiezing Kascommissie.
Zitting hebben Seth van Straten, Maarten Blokland en Maxim Lassally.
Plaatsvervangende lid is Wim Ringe
Seth van Straten is statutair niet herkiesbaar en zijn plaats zal worden ingenomen door Wim Ringe.
Ter vergadering zullen twee nieuwe plaatsvervangende leden benoemd worden.   

22. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Zitting hebben Ger van Caspel, Michiel Middendorf (met ondersteuning van de jeugdcommissie), Patrick Reddering, Sebo-Jan Woldringh, Ruud Mantel en David Westerhof.
Michiel Middendorf, Patrick Reddering, Sebo Jan Woldringh en Ruud Mantel zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Ronald Koster.

23. Verkiezing Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen.
Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias, Laurens Bianchi, Laurens Samsom, Arjan Anderiesen en Loraine Parsser.
Laurens Samsom en Loraine Parsser zijn niet herkiesbaar.

24. Verkiezing Archiefcommissie.
Zitting hebben Rik de Boer (voorzitter), Hans de Wijs, Wim Ringe en Edwin Geluk.
Rik de Boer is helaas vanwege gezondheidsredenen niet herkiesbaar.

25. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Zitting hebben Maarten Oldenhof, Pieter Scholten en Lennard Parlevliet.
Pieter Scholten is niet herkiesbaar.

26. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt ondersteund door Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk.
Allen zijn herkiesbaar.

27. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Zitting hebben Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Seth van Straten en Karel Kuijvenhoven. Seth van Straten is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Gerrit Altena.

28. Verkiezing Commissie van Materiaal.
Zitting hebben Fred ten Nijenhuis en Remco Post.
Beiden zijn herkiesbaar.

29. Rondvraag.

30. Sluiting door de voorzitter.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor 23 juni 2016 met een getekende voordracht van tenminste 15 seniorleden.

Ad Westerhof, voorzitter,
Ruud Mantel, secretaris.
15 juni 2016.