Notulen AV van 21 juni en 6 september 2018

Notulen Algemene Vergadering 6 september 2018
Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, gehouden op 6 september 2018 in het clubhuis, gelegen aan de De Boelelaan 50 te Amsterdam.

Aanwezig: 67 leden hebben de presentielijst ondertekend. Het aantal aanwezige leden was echter aanzienlijk meer.

1. Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent voorzitter Ad Westerhof de Algemene Vergadering (de Vergadering). Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de Vergadering en deelt mede dat de volgende Vergadering op dezelfde datum zal plaatsvinden om 20.30 uur.

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de aanwezige ereleden Edwin Geluk Ger van Caspel, Hans de Wijs, Kees Gehring en Machiel van der Woude, de Leden van Verdienste, de winnaars van de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs, de AFC-Ridders en de commissieleden.

De voorzitter memoreert het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Jeugdzaken, Peter Dekkers, op 22 mei jl. dat ertoe geleid heeft dat de ledenvergadering werd uitgesteld tot 6 september. In verband met de door de licentiecommissie van de KNVB gestelde deadline ten aanzien van het indienen van de jaarrekening, is het agendapunt over de financiën tijdens de ledenvergadering van 21 juni 2018 behandeld.

2. Ingekomen stukken                   
Secretaris Ernst-Pieter Knüpfer noemt de namen van de leden die zich voor de vergadering hebben afgemeld en meldt dat er verder geen ingekomen stuken zijn.   

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 29 juni 2017.
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. Er worden door de aanwezigen geen opmerkingen gemaakt zodat deze notulen onder dankzegging aan de secretaris worden goedgekeurd en ongewijzigd worden vastgesteld.     

4. Bestuur mededelingen
De voorzitter meldt dat de volgende personen ons zijn ontvallen. Het betreft: Loes Slaap-Kuipers – echtgenote van AFC-Ridder Ben Slaap, Piet Ouderland – oud-trainer van AFC's eerste elftal van 1971 tot 1976, Henk de Groot – AFC Ridder en lid van de Zilveren Ploeg, Willem van Oort – AFC-Ridder en lid van de Zilveren Ploeg, Rolf Leeser – AFC Ridder en lid van de Zilveren Ploeg, Peter Dekkers – Bestuurslid AFC en Voorzitter van de Jeugdcommissie, Frans Ris – oud pachter van AFC.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om een minuut stilte in acht te nemen om hen te herdenken.

Dan vraagt de voorzitter de aanvoerders van de zaterdag 12 en de zondag 7 naar voren te komen. Zij zijn met hun team kampioen geworden en worden op gepaste wijze onder luid applaus gehuldigd.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018

Dit verslag is enkele dagen vóór de vergadering op de website gepubliceerd. De voorzitter belicht een aantal punten en memoreert wat er het afgelopen jaar zoal binnen de club is gebeurd.

 • AFC heeft zo’n 120 teams

 • Het eerste elftal vergaarde de eerste seizoenshelft slechts 11 punten. Er werd met z’n allen besloten dat ’t anders, beter moest. André Wetzel werd gehaald en dankzij een nipte overwinning in de laatste wedstrijd bij Excelsior Maassluis werd handhaving veiliggesteld. Hiermee werd tevens het periodekampioenschap veroverd met als gevolg dat we op 25 september voor de KNVB-beker thuis tegen Telstar mogen aantreden. Kortom: het gaat goed met het eerste. De keerzijde is echter dat er geen doorstroming vanuit de jeugd plaatsvindt. Er zijn gedurende het jaar liefst 35 jeugdspelers door BVO’s weggeplukt.

 • Het tweede elftal kende een moeizaam seizoen in een verzwakte competitie. Daar komt mogelijk een kentering in met de komst van een O23 competitie.

 • Ook de Zat. 1 kende een moeizaam seizoen. Na 2 achtereenvolgende promoties ging het in de nacompetitie mis bij DE|TO.

 • De club kent een grote groep recreatievoetballers met teams die al jaren met elkaar spelen. Ook hier vindt na een succesvol seizoen doorstroming plaats. Zo wordt het team van Alain Leons (Zat. 8) het nieuwe Zat. 3!

 • De jeugd kende een bevlogen seizoen dat voor de onderbouw traditiegetrouw (sinds 1989) werd afgesloten met het mini-WK. Niet alleen in de competities werd goed gepresteerd, maar ook in de diverse toernooien deed AFC van zich spreken en zo werd menig beker mee naar Amsterdam genomen.

 • Een groot compliment komt toe aan de dames van de evenementencommissie die telkenmale weer onze jeugd een onvergetelijke tijd weten te bezorgen. Naast het eerdergenoemde mini-WK is er de Herfst-tweedaagse, de Sinterklaasviering, het gezellige kerstdiner voor de C-junioren, niet te vergeten, als start van het nieuwe jaar, de AFC Superstars bij Borchland en tot slot het Dick van der Klauw-toernooi voor de O9 en O10 selectieteams,

 • AFC kent naast de Herfst-tweedaagse de steeds verder in populariteit groeiende Zomerkampen met de spectaculaire en inmiddels legendarische ‘water-dag’ als hoogtepunt. Een prima organisatie waar een loftuiting voor de organisatie aan Lars Folkertsma en zijn mannen eker op z’n plaats is.

 • Ook het meisjesvoetbal draait uitermate goed bij AFC en is inmiddels niet meer weg te denken. Nick Mills en Kirsten Slisser zorgen voor een prima organisatie en leiding.

 • De Commissie Commerciële Zaken heeft een aantal nieuwe AFC-Vriendelijke bedrijven weten te werven: OVG (Valley), Ebury (Peter Post), Kroonenberg Groep (Gelderlandplein), ACIBADEM International Medical Center (Bas Pijnenburg) en De Jong Groep’

 • Er is het afgelopen jaar veel gebeurd binnen de Stichting Keep Smiling, maar gelukkig heeft zij het budget rond gekregen.

 • Met betrekking tot de Zuidas meldt de voorzitter dat er veel gedoe is rond de aanbesteding. De Gemeente is er in eerste instantie niet in geslaagd een geschikte aannemer te vinden, hetgeen onder andere werd veroorzaakt door de prijsstijgingen. Het budget is inmiddels verhoogd en men heeft thans wel een aannemer gevonden. De Gemeente heeft haast en wil verder ontwikkelen: elke vertraging kost hen heel veel geld. We zitten in een tussenfase en moeten goed opletten dat onze belangen goed worden behartigd. Als pluspunt meldt de voorzitter dat AFC het contractueel goed heeft geregeld. De waarde van het terrein is in 5 jaar tijd verviervoudigd.

 • De voorzitter vervolgt zijn update met het vermelden dat ons parkeerterrein door de Gemeente is afgenomen. In eerste instantie zou dat met ingang van 1 januari 2018 geschieden en dit hebben we kunnen uitstellen naar 1 juni 2018. Er is inmiddels een parkeergarage van Q-Park met 356 parkeerplaatsen. De tarieven zijn echter erg hoog. We zijn nog volop in gesprek met de Gemeente en Q-Park.

 • Na enige vragen te hebben beantwoord, dankt de voorzitter de secretaris voor het opstellen van het jaarverslag.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015-2016
Dit agendapunt is reeds behandeld en goedgekeurd in de algemene vergadering van 21 juni 2018.

7. Verslag van de kascommissie/décharge bestuur
Dit agendapunt is eveneens reeds behandeld in de algemene vergadering van 21 juni 2018.

8. Verkiezing van het bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden: Ad Westerhof (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Nick van Ommeren (penningmeester), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (commissaris TOPamateurs), Ronald Koster (vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken), Peter Dekkers (commissaris Jeugdvoetbal) en Remco Post (commissaris Materiaal).   

Peter Dekkers (helaas overleden) en Ronald Koster zijn niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt kandidaat voor te benoemen: Meindert Huisman (penningmeester) en Hans Veldkamp (commissaris Jeugdvoetbal). Nick van Ommeren wordt commissaris Commerciële Zaken en vicevoorzitter. De Vergadering stemt in met applaus.

De voorzitter staat geruime tijd stil bij het plotselinge overlijden van Peter Dekkers en memoreert zijn vele en goede werkzaamheden voor de Jeugd. Hij merkt op dat de Jeugdcommissie na het wegvallen van Peter Dekkers veel met elkaar heeft samengezeten en gesproken en zij zijn in volle vaart doorgegaan.

Ronald Koster werd gevraagd de link te zijn binnen het bestuur. Het bestuur wilde Ronald Koster een waardig afscheid geven en dan zou het niet logisch zijn hem te vragen aan te blijven. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur werd toen Ad Westerhof naar voren geschoven om tijdelijk de vacature van commissaris jeugdvoetbal in te vullen. Vervolgens heeft het bestuur vlak voor de vergadering met de Jeugdcommissie samen gezeten. Rob Genot heeft namens de Jeugdcommissie toen een presentatie gegeven waarbij zij zelf de namen hebben ingevuld wie wat zou gaan doen. Hans Veldkamp werd door de Jeugdcommissie voorgedragen als voorzitter van de Jeugdcommissie en zal in die hoedanigheid zitting nemen in het bestuur.

Vervolgens richt de voorzitter het woord tot Ronald Koster en gaat in vogelvlucht door zijn bestuurlijke carrière, die in 2001 begon onder het voorzitterschap van Dick van der Klauw. Hij memoreert dat Ronald Koster vicevoorzitter is geweest en tijdens de ziekte van Machiel van der Woude als waarnemend voorzitter heeft opgetreden, ook tijdens het Jaardiner. Hij meldt tenslotte dat hij het altijd plezierig heeft gevonden om samen met Ronald Koster te besturen.

Ronald Koster spreekt vervolgens zijn dankwoord uit en gaat terug in de tijd, waarbij hij zijn bestuurlijke werkzaamheden opsomt, met wie hij allemaal in het bestuur heeft gezeten en welke trainers van het eerste hij heeft meegemaakt. Tot slot dankt hij vele mensen en alle AFC’ers voor het in hem gestelde vertrouwen

9.         Contributies seizoen 2018-2019
Dit agendapunt is reeds behandeld en goedgekeurd in de algemene vergadering van 21 juni 2018.

10.       Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
Dit agendapunt is eveneens reeds behandeld en goedgekeurd in de algemene vergadering van 21 juni 2018.

11.       Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs
Deze commissie bestaat uit Bob Duis (voorzitter), Geoffrey Galata, Robert Gehring, Jack Huiman, Frank Keijzer en Heintje Bijlsma. Geoffrey Galata en Frank Keijzer zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Jair Koekoek en Benjamin Pinto te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

12.       Verkiezing Elftalcommissie B.
Deze commissie bestaat uit Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris) en Diederick de Mos. Diederick de Mos is niet herkiesbaar.

13.       Verkiezing Elftalcommissie C
Deze commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter. Allen zijn herkiesbaar.

14.       Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Deze commissie bestaat uit Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert. Beiden zijn herkiesbaar.

15.       Verkiezing Jeugdcommissie.
Deze commissie bestaat uit Peter Dekkers (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris) en leden Hans Veldkamp, Alphons Peters, Nick Mills, Kirsten Slisser en Wiebe Westerhof. Peter Dekkers (helaas overleden) en Wiebe Westerhof zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Hans Veldkamp als nieuwe voorzitter te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

16.       Verkiezing Commerciële Zaken.
Deze commissie bestaat uit Ronald Koster (voorzitter), Peter van Leeuwen, Joost van Dolen en Dick Rijna. Henny Kottmann en Mariette Niënhaus ondersteunen de commissie. Ronald Koster, Peter van Leeuwen en Dick Rijna zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Nick van Ommeren als voorzitter te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

17.       Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Deze commissie bestaat uit Wim Crouwel (voorzitter), Michael Oliveira, Lex Swaan en Co Grosze Nipper en Bas Pijnenburg. Allen zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met Floor Monas. De vergadering gaat hiermee akkoord.

18.       Verkiezing Strafcommissie.
Deze commissie bestaat uit Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en plaatsvervangend lid Mr. Quintus Abeln. Allen zijn herkiesbaar.

19.       Verkiezing Commissie van Beroep.
Deze commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp. Allen zijn herkiesbaar.

20.       Verkiezing Kascommissie.
Deze commissie bestaat uit en Maxim Lassally, Wim Ringe en Peter van den Dungen jr.     
Plaatsvervangend leden zijn Edwin Geluk en Max Flam
Maxim Lassally is statutair niet herkiesbaar en zijn plaats zaal worden ingenomen door Edwin Geluk.
Ter vergadering meldt Sebo-Jan Woldring zich aan als plaatsvervangend lid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

21.       Verkiezing Kennismakingscommissie.
Deze commissie bestaat uit Ger van Caspel, Michiel Middendorf, Patrick Reddering, Sebo-Jan Woldringh, Ruud Mantel, Ronald Koster en David Westerhof. Allen zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden met Hans Veldkamp en Wiebe Westerhof. De vergadering gaat hiermee akkoord.

22.       Verkiezing Mediacommissie
Deze commissie bestaat uit Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias, Laurens Bianchi en Arjan Andriessen. Arjan Andriessen is niet herkiesbaar.

23.       Verkiezing Archiefcommissie.
Deze commissie bestaat uit Hans de Wijs, Wim Ringe en Edwin Geluk. Allen zijn herkiesbaar.

24.       Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Deze commissie bestaat uit Maarten Oldenhof en Lennard Parlevliet. Lennard Parlevliet is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Marius Brinkhorst te benoemen, De vergadering gaat hiermee akkoord.

25.       Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt ondersteund door Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk. Allen zijn herkiesbaar.

26.       Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Deze commissie bestaat uit Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Gerrit Altena en Karel Kuijvenhoven. Allen zijn herkiesbaar.

27.       Commissie van Materiaal.
Deze commissie bestaat uit Remco Post. Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden en te benoemen René de Vreeze. De vergadering gaat hiermee akkoord.

27a.     Horecacommissie.
Het bestuur stelt voor Remco Post en David Westerhof in deze commissie te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

28.       Lustrumcommissie.
Het bestuur stelt voor Ronald Koster te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

29.       Rondvraag
De volgende mensen melden zich aan voor de rondvraag:

Peter van den Dungen jr., Sebo-Jan Woldringh, Max Flam, Alphons Peters en Machiel van der Woude.

Peter van den Dungen jr. vraagt of er een meerjarig beleidsplan van AFC is. Hij wil graag zien dat de tradities behouden blijven en we niet verder groeien. Hij vindt tevens dat het beleid heel erg op de topamateurs is gericht. De voorzitter geeft aan dat de jeugd veel aandacht krijgt. Ook wordt er aandacht aan de senioren recreatie besteed, we willen echter geen nieuwe teams aannemen als zij geen binding met de club beogen maar passanten zijn.

Peter van den Dungen jr. wil ervoor waarschuwen dat de club wordt uitgehold. De voorzitter geeft aan dat het geld voor de Topamateurs niet uit de club komt. Voetbal in de grote stad is nu eenmaal anders dan in een dorp. Het regionale voetbal trekt wel veel publieke belangstelling.

Alphons Peters meldt dat er voor de selectieteams bij de jeugd slechts 7 nieuwe spelers zijn aangetrokken, er wordt gestreefd zoveel mogelijk jeugd van binnen de club uit te laten doorstromen.

Sebo-Jan Woldringh vraagt naar de Horecacommissie. De penningmeester antwoordt dat de bar thans in eigen beheer is en er derhalve vanuit de club aandacht aan moet worden besteed. Het is allemaal nog wel een beetje wennen.

Sebo-Jan Woldringh zou graag willen zien dat de Zaterdag 1 een springplank wordt voor het eerste. Hij wil graag dat de jongens uit de A1 naar de Zaterdag 1 komen. Voorts spreekt hij zijn zorg uit over de tendens dat er steeds meer wedstrijden op de zaterdag worden gespeeld. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de KNVB de Zaterdag en Zondagclubs bijeen heeft gevoegd. Tot slot spreekt Sebo-Jan Woldringh zijn bewondering uit voor René de Vreeze en de commissies. Het wordt nog meer plannen als we straks naar 5 velden gaan.

Max Flam heeft een aantal punten. Hij vraagt zich af hoever wij strategisch en beleidsmatig willen meegaan met de clubs uit de bollenstreek. Voorts meldt hij inzake merchandising dat je bij voetbalshop,nl alles gepersonifieerd kan kopen, zijn missie is geslaagd. Verder vraagt hij naar de stand van zaken ten aanzien van de voetbal Pyramide en het aanstaande lustrum in verband met 125 jarig bestaan van de club. Als laatste vraagt hij of het klopt dat Kees Gehring is teruggetreden uit de Stichting Keep Smiling en tot slot wil hij weten wat er met de borg geschiedt nu er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het parkeerterrein.

De voorzitter meldt dat de borg bij René de Vreeze kan worden teruggehaald. De voorzitter meldt voorts ten aanzien van de Stichting Keep Smiling dat er over de toekomst wordt nagedacht. Henny Kottmann en Henk Bijlsma hebben nog zitting in het bestuur, Kees Gehring wordt gevraagd om terug te keren. De voorzitter meldt dat Kees Gehring na 42 jaar in het bestuur van de Stichting Goed Genoeg zitting te hebben gehad, thans uit het bestuur van deze Stichting is teruggetreden.

De voorzitter geeft een korte toelichting omtrent de voetbal Pyramide. In principe is de pyramidisering totaal mislukt. Hij hekelt de situatie rond clubs als de Dijk en Achilles en hoe de KNVB daarmee is omgegaan. Hij geeft aan dat er komend seizoen geen tweede (BVO) elftallen bijkomen. Er gebeurt komend seizoen helemaal niets. De KNVB heeft in feite het voetbal op z’n kop gezet. Er is geen regionaal voetbal meer.

Alphons Peters uit zijn zorgen voor komende tijd hoe men bij calamiteiten het snelst op ons sportpark kan komen. Er moet contact worden opgenomen met Steven Wijsman van de Gemeente want er moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen. De voorzitter meldt dat het grote hek gewoon open is.

Machiel van der Woude vraagt in afwezigheid van Johan de Bie als laatste spreker het woord. Hij wil namens de ereleden het bestuur bedanken. Hij vermeldt dat er maar liefst 30 agendapunten zijn en dat het jaarverslag 35 pagina’s telt. We mogen blij zijn dat er zoveel voor de club wordt gedaan.

Machiel van der Woude spreekt de wens uit dat er meer publiek komt kijken bij de wedstrijden van ons vlaggenschip. Hij prijst hoeveel energie Bod Duis er met zijn commissie Topamateurs in stopt. Datzelfde geldt ook voor Lou Hekster en zijn B- en C-commissie, die dit al jaren doen. Hij vindt het leuk dat alle teams, net als bij de meisjes, worden besproken.

Ook de voorzitter stopt enorm veel energie in AFC. Als oud-voorzitter weet hij als geen ander dat er veel op de voorzitter afkomt, en wat er allemaal moet gebeuren met en voor families. Daar wordt AFC-waardig mee omgegaan.

Kijkend naar de toekomst wenst Machiel van der Woude het nieuwe bestuurslid Hans Veldkamp als opvolger van Peter Dekkers heel veel succes. Het zal een zware taak zijn Peter Dekkers te vervangen. Het andere nieuwe bestuurslid, Meindert Huisman, heeft een kritische geest, maar ook veel ervaring. Machiel van der Woude wenst ook hem veel succes.

Tot slot stelt Machiel van der Woude dat we met elkaar verheugd zijn met dit bestuur en hij wenst hen allen veel succes. Volgt applaus.

De voorzitter dankt Machiel van der Woude en zegt dat het bestuur met plezier aan het nieuwe seizoen begint.

30.       Sluiting door de voorzitter.
Om 22:45 sluit de voorzitter de Vergadering.

Notulen Algemene Vergadering 21 juni 2018
Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, gehouden op 21 juni 2018 in het clubhuis, gelegen aan de De Boelelaan 50 te Amsterdam.

Aanwezig: 36 leden hebben de presentielijst ondertekend. Het aantal aanwezige leden was echter meer.

1. Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent voorzitter Ad Westerhof de Algemene Vergadering (de Vergadering). Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de Vergadering en deelt mede dat de volgende Vergadering op dezelfde datum zal plaatsvinden om 20.30 uur.

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de aanwezige ereleden, de Leden van Verdienste, de winnaars van de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs, de AFC-Ridders en de commissieleden.

2.  Ingekomen stukken                   
De voorzitter meldt dat het plotselinge overlijden van bestuurslid Peter Dekkers op 22 mei jl. ertoe heeft geleid dat we in deze vergadering uitsluitend het agendapunt van de financiën behandelen. De overige agendapunten zullen vervolgens in de vergadering van 6 september worden behandeld.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden een minuut stilte in acht te nemen voor het overlijden van Peter Dekkers

Secretaris Ernst-Pieter Knüpfer deelt mee dat hij de volgende stukken heeft ontvangen:

a) Berichten van verhindering ontvangen van Bas Rachman, Hans de Bie, Karel Kuijvenhoven, Kees Gehring, Maxim Lassally, Roy van Dijk en Sebo Woldringh.

b) Een verklaring van de Kascommissie die behandeld zal worden bij het dienaangaande agendapunt.

3.  Financiën

 1. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2017-2018

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Nick van Ommeren. Deze meldt dat de reden dat de financiën als enige agendapunt nu worden behandeld ligt in het feit dat er door de KNVB een deadline is gesteld voor het indienen van de goedgekeurde jaarrekening.

De penningmeester leest de vergadering het financiële verslag voor en geeft vervolgens puntsgewijs toelichting op de Balansposten (zie Balans op pag. 8 met toelichting op pag. 4, 5, 6 en 7).

De penningmeester antwoordt desgevraagd een aantal vragen uit de vergadering aangaande o.a. Belluno, het clubhuis, het lustrum, terugbetaling van de borg van de parkeerpassen en meldt tevens dat er een aantal bankrekeningen zijn gesloten.

Hans Honsdrecht stelt een vraag over de Bar, die na het vertrek van Frans Ris nu in eigen beheer is. De penningmeester geeft aan dat dit onder de Vereniging Sportpark Goed Genoeg valt. Hans Honsdrecht vraagt vervolgens of er dan geen kascommissie bij betrokken is geweest. De penningmeester antwoordt dat dit door een accountantskantoor is gebeurd in verband met de benodigde Bibob-verklaring.

Ter verduidelijking: de Wet Bibob heet voluit 'Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Bob Neseker vraagt waar de rekening courant met het Lieverdjesfonds voor is. De penningmeester geeft aan dat dit een reservering is. Er zijn gelden dus er kan aan de verplichting worden voldaan.

De penningmeester gaat vervolgens naar de Staat van Baten en Lasten en begint bij de inkomsten. Hij meldt dat de contributies hoger zijn uitgevallen dan begroot vanwege een geoptimaliseerde inning via ClubCollect. Er vindt thans een betere afstemming plaats van Sportlink (KNVB) en de Ledenadministratie en daarnaast zijn er toevoegingen vanuit de Heerendivisie.

De penningmeester meldt vervolgens dat er ook een grotere animo is gebleken voor reclameborden en ook het uitgebreider programmaboekje (AFC-Thuis) met een wisselende hoofdsponsor levert de clubkas extra inkomsten op.

Hans Elias vraagt naar de Voetbalkampen. De penningmeester antwoordt dat deze in de Stichting Goed Genoeg zitten in verband met de btw.

Hans Elias vraagt naar de ledenaantallen. De voorzitter geeft toelichting aan de hand van de begroting. De conclusie die getrokken kan worden is dat we iets minder leden hebben (rond de 2250).

Hans Elias vraagt wat de policy is. De penningmeester geeft aan dat dit geschiedt op basis van inschatting. De voorzitter geeft tevens aan dat de veldindeling bekend is en dat het ledenaantal ongeveer gelijk zal blijven.

Hans Elias merkt op dat sommige adverteerders van de Schakel zijn overgegaan naar AFC-Thuis. De Schakel was duurder en de inkomsten van AFC-Thuis nemen toe.

De inkomsten uit recettes wedstrijden van ons eerste alsmede uit de Voetbalschool AFS laten eveneens een positief resultaat zien. Daarentegen zijn de verwachte inkomsten S.C The Reds achtergebleven.

De grootste meevaller ziet op de ontvangen gelden met betrekking tot de Opleidingsvergoeding. Vijf spelers maakten de overstap naar het betaalde voetbal in binnen- en buitenland en dit heeft de clubkas aanzienlijk gespekt.

Bob Neseker vraagt of we geld krijgen van Fox. De voorzitter geeft een korte toelichting en meldt dat uitsluitend de clubs uit de Tweede Divisie en pas na dit seizoen een vergoeding zullen krijgen.

Machiel van der Woude vindt de toename van de post Administratie Personeel zorgelijk. De penningmeester laat weten deze zorg te delen. Vroeger werd alles zelf gedaan, maar dat is niet meer te doen. Dit geldt ook voor het secretariaat. We hopen op continuïteit en daarmee het voorkomen van een mismatch tussen het ledenaantal en Sportlink. De voorzitter licht verder toe en zegt dat het bestuur besloten heeft voor een professionelere aanpakte: er is geïnvesteerd in administratie en financiën. De tijden zijn veranderd. De professionalisering is ingezet zodat de vrijwilligers kunnen blijven functioneren.

Hans Honsdrecht vraagt naar de overschrijding van de post Materiaal/ Kleding/ Schoenen. Deze was in het verleden niet goed begroot.

Hans Elias vraagt naar de toename van de kosten voor de Persmap. De voorzitter meldt dat we geen adverteerders hebben.

Edwin Geluk vraagt naar de kosten van ClubCollect. De penningmeester geeft aan dat zij per gefactureerd lid betaald krijgen en dat zij een belangrijk deel van hun kosten terugbetalen via een bij AFC afgenomen reclamebord.

Hans Honsdrecht vraagt naar de oorzaak van de forse overschrijding van de post Top Amateurs Trainers. Dit houdt verband met het vertrek van Ton Du Chattinier en de opvolging door Andre Wetzel

       b. Verslag van de kascommissie    
De secretaris leest de verklaring van de kascommissie voor. De kascommissie verklaart de administratie over het boekjaar 2017-2018 steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd.  De kascommissie stelt vast dat de gepresenteerde cijfers de financiële positie van de vereniging correct weergeeft. De leden van de kascommissie danken de penningmeester voor de deskundige beantwoording en het geven van toelichting op gestelde vragen. De kascommissie stelt de Vergadering voor het bestuur te déchargeren. Volgt applaus.

      c.   Vaststelling contributies seizoen 2017-2018

Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2018-2019 met toepassing van een indexatie van 1.4% te verhogen en als volgt vast te stellen:

Seizoen                                             2018-2019                  2017-2018

Senioren                                             € 394,-                        € 388,-

Senioren 18-23 jaar                           € 348,-                        € 343,-

Senioren boven 60 jaar                     € 231,-                        € 227,-

Jeugdleden                                         € 338,-                        € 333,-

Jeugdleden selectie (A1 t/m D1)       € 389,-                        € 383,-

Heeren Divisie                                    € 162,-                        € 159,-

Donateurs worden verzocht minimaal € 124,- te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,-
Entreegeld nieuwe leden € 50,-
Overschrijving KNVB € 15,-.

De gezinskorting van 10% vanaf 4 personen woonachtig op hetzelfde adres blijft gehandhaafd.

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling vóór 1 augustus 2018 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.

De contributieverhoging wordt door de Vergadering goedgekeurd.

De inning van de contributiegelden zal ook komend seizoen via ClubCollect plaatsvinden.

      d. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
De penningmeester neemt de posten van de inkomsten– en lastenkant van de begroting in grote lijnen door en geeft hier en daar een korte toelichting. Naar aanleiding hiervan worden de volgende opmerkingen geplaatst c.q. vragen gesteld:

Peter van den Dungen jr. vraagt naar de post Diversen (onder Baten). Dit betreft evenementen, met name in de zomerperiode (bijv. ING); dit levert ook opbrengsten op voor de Bar.
Edwin Geluk hoorde dat er nieuw leven in S.C. The Reds zou worden geblazen, maar ziet dat deze betrekkelijk laag is begroot. De penningmeester stelt: eerst zien dan geloven.
Hans Honsdrecht heeft een vraag over het Jaardiner
Peter van den Dungen jr. heeft een vraag over de overschrijding van de onkosten van AFC 1.De penningmeester geeft aan deze strak te willen begroten.

Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

Nieuwe clubhuis
De voorzitter meldt dat hij iets over het nieuwe clubhuis wil vertellen voordat we naar de rondvraag gaan.

Hij meldt dat de aanbesteding is geschied, echter deze is mislukt. Er was slechts één partij die een begroting heeft ingediend en deze zat er 50% boven de gestelde limiet.

De gemeente heeft een nieuwe aanbesteding gedaan en er zijn thans 2 aannemers bereid gevonden. De deadline voor het indienen van de begroting is volgende week (begin juli 2018).

De voorzitter meldt dat de begrotingslimiet naar beneden is bijgesteld en dus zijn veranderingen aan het beoogde clubhuis noodzakelijk. De kans bestaat zelfs dat het weer mis gaat. Wij hebben een contract, maar weten niet wat er dan gaat gebeuren. Het is vervelend, maar vooral voor de Zuidas. Er zou een nieuwe weg moeten komen, maar dat kan dan ook nog niet.

Ruud Mantel vraagt waarom er maar één aannemer had gereageerd. De voorzitter licht dit toe en zegt dat de Gemeente overal controles op zet. De voorzitter stelt dat de druk op het gebiedsdeel verder toeneemt.

Wim Crouwel vraagt of we het clubhuis kunnen betalen. De voorzitter legt uit dat we dat kunnen en dat we tegelijk een buffer willen aanhouden. Daarbij komt dat we het clubhuis ook nog moeten aankleden. Dit kan straks via een lening of via een obligatie, een “clubliefde obligatie” of een “rendementsobligatie”. We wachten echter tot de eerste paal de grond in is en hebben derhalve nog ruimschoots de tijd. De voorzitter belooft dat het bestuur hier nog uitgebreid op terugkomt.

Peter van den Dungen vraagt wat de verwachting is wanneer de eerste paal de grond in gaat. De voorzitter meldt dat dit al op 1 mei had moeten gebeuren. De penningmeester meldt dat de nieuwe aanbesteding in de komende weken meer vorm zal krijgen en als dan naar verwachting de eerste paal op 1 september de grond in zal gaan.

De voorzitter meldt dat het goed is dat we een goed contract hebben. Het probleem ligt bij de Gemeente, wij houden het nog wel even uit.

Johan de Bie vraagt of wij al contact hebben gehad met de nieuwe wethouder. De voorzitter geeft een korte toelichting en zegt dat het overleg van zelf komt.

Machiel van der Woude stelt dat of de aannemers te duur zijn of het clubhuis te duur is. Hij vraagt zich af of de aannemers niet kunnen samen werken.

De voorzitter meldt dat de Gemeente het budget heeft verhoogd, wij moeten daar 10% aan meebetalen.

4.  Rondvraag
De volgende mensen melden zich aan voor de rondvraag:

Wim Crouwel, Bob Neseker, Machiel van er Woude en Johan de Bie.

Wim Crouwel meldt dat de Medische Commissie al sinds 1991 bestaat. Zij houdt 2x per week een inloopspreekuur en dat gaat erg goed. Hij wil zich er hard voor maken dat het budget met 10% wordt verhoogd. De penningmeester geeft aan dat dit vorig jaar al was toegezegd.

Bob Neseker stelt dat we over 1½ jaar 125 jaar bestaan en vraagt zich af of hier niet te karig voor is begroot. De voorzitter meldt dat er een jubileumcommissie moet komen die het werk gaan doen. Hier is deels voor begroot. Bob Neseker adviseert om sponsoren te zoeken voor het jubileum.

Machiel van der Woude zegt dat de Persmap een mooi visitekaartje voor de club is, echter ook een grote uitgave. Hij vraagt naar het besluit van het bestuur. We zouden wel een Persmap moeten hebben het komende seizoen. De voorzitter meldt dat er geen vrijwilligers zijn om de Persmap te maken. Machiel van der Woude zegt dat hij door Kees Gehring is benaderd en dat hij wel bereid is om mee te helpen. Er is wel voor begroot. Machiel van der Woude wil dat de traditie niet verloren gaat.

Michael van Os zegt dat de naam Persmap de lading niet dekt.

Hans Honsdrecht vraagt waarom er geen oproep gedaan wordt op de website.

Tot slot krijgt Johan de Bie het woord. Hij stelt dat het vroeger de gewoonte was om namens alle aanwezigen het bestuur hartelijk te bedanken voor alles wat zij heeft gedaan. Het was subliem.

5.  Sluiting
Om 22:10 sluit de voorzitter de Vergadering. Hij wenst eenieder een prima vakantie en spreekt de hoop uit allen gezond weer terug te zien.