Kort verslag Algemene Vergadering van 26 juni

De jaarlijkse Algemene Vergadering is op uiterst plezierige wijze verlopen. Zo'n kleine 100 leden gaven acte de présence.
Hoewel in augustus de notulen van deze vergadering in de Schakel, en dus ook op de website, te lezen zijn, nu alvast een kleine opsomming van een paar zaken.
Voorzitter Machiel van der Woude opende om half negen de vergadering en heette iedereen welkom.

Penningmeester Benno Honsdrecht gaf een toelichting op het Financieel Jaarverslag 2013-2014 en beantwoordde diverse vragen. AFC ontkomt niet aan een zeer geringe contributieverhoging (€ 2,50 – € 5,-) Zie voor de nieuwe contributiebedragen bij 'clubinfo' onder 'contributies 2014-2015 of klik hier.
Conclusie: AFC is een zeer financieel gezonde vereniging zonder schulden.

Belangrijkste gebeurtenis van deze vergadering was het aftreden van voorzitter Machiel van der Woude, die 24 jaar deel uit heeft gemaakt van het AFC bestuur. Mooie woorden werden gesproken door secretaris Ronald Koster, een geweldige ovatie van de aanwezigen en naast de bloemen een prachtig cadeau, een fiets om zich nog gemakkelijker door Amsterdam te bewegen.
Machiel bedankte iedereen voor de geweldige ondersteuning die hij al die jaren ondervond.

Als opvolger van Machiel werd Ad Westerhof benoemd. Ad is een 'oudgediende', die o.a. al eerder als vice-voorzitter deel van het bestuur heeft uitgemaakt. Ad zette uiteen dat heel veel bij het oude blijft, maar dat mogelijke pijnpunten zullen worden aangepakt. Zie ook het verslag van hetamsterdamschevoetbal.nl.

Uit het bestuur traden naast Machiel van der Woude, Bob Duis en Ruud Mantel. Ook zij kregen lovende woorden voor hun vele activiteiten.
Nieuw in het bestuur komen Ernst Pieter Knupfer als 2e secretaris, Peter Dekkers als commissaris jeugdzaken en voorzitter jeugdcommissie en Bobby Gehring als commissaris Pers, Publiciteit en Evenementen.

Na de pauze vonden de verkiezingen van de vele commissies plaats. Zeer weinig mutaties met uitzondering van de jeugdcommissie. Vier commissieleden traden af en zeven leden traden toe.


Na de rondvraag bedankte Erelid Johan de Bie het bestuur en met name Machiel van der Woude voor hun vele werkzaamheden en wenste de nieuwe bestuursleden veel succes toe.

Bovenstaande is een zeer summiere samenvatting. Zoals eerder vermeld zal in de Schakel van augustus uitvoerig op de Algemene Vergadering ingegaan worden.    
Hans Elias

Voor bestuursamenstelling: klik hier

Voor samenstelling commissies: klik hier