Agenda AV 24 juni 2021 en Notulen 2020

Mededeling van het bestuur
De Corona-maatregelen staan toe dat in locaties waar mensen een vaste zitplaats  hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt max. 50 mensen per ruimte aanwezig mogen zijn, met inachtname van de 1.5 meter afstand.
Dit geldt dus ook voor onze Algemene Vergadering van a.s. donderdag.
Op het niet naleven van deze maatregel staat een boete.Om de leden die zich nog niet hebben aangemeld maar die de Vergadering toch willen bijwonen daartoe de gelegenheid te bieden, zullen we een scherm met microfoon op het terras plaatsen.
Evengoed geldt dat een ieder zich vooraf dient aan te melden zodat wij het overzicht houden.
Wij zullen er bij de ingang op toezien dat bovengenoemde in acht wordt genomen om zodoende mogelijke boetes te voorkomen.
U kunt zich aanmelden bij de secretaris, Ernst-Pieter Knüpfer epk1508@gmail.com

AGENDA   

voor de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 24 juni 2021 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de Maurice Ravellaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, eveneens op donderdag 24 Juni 2021, aanvang 20.30 uur.
(In verband met de huidige Corona maatregelen dient men voor bijwonen van de vergadering zich aan te melden bij onze secretaris Ernst-Pieter Knupfer epk1508@gmail.com )   

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 9 juli en 24 september 2020
Deze notulen zijn gepubliceerd op de AFC-website vermeld onder de knop  Clubinfo, vermeld onder de naam Notulen seizoen 2020-2021.

4. .Bestuur mededelingen

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2020-2021
Dit verslag wordt vóór de vergadering op de AFC-website gepubliceerd.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2020-2021
Dit financieel jaarverslag ligt vanaf 20 juni 2021 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg.

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur

8. Verkiezing van het bestuur
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Ad Westerhof (voorzitter), Benno Nihom (commissaris Jeugdvoetbal), Brian Speelman (vicevoorzitter), David Westerhof (commissaris Commerciële Zaken), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Hans Veldkamp (commissaris Integraal Veiligheidszaken en Compliance), Jair Koekoek (commissaris TOPamateurs), Lou Hekster (commissaris Seniorenvoetbal), Meindert Huisman (penningmeester), Remco Post (commissaris Materiaal en Sportparkzaken).
Lou Hekster is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen Jeroen Brussee. De overige bestuursleden zijn herkiesbaar.

9. Contributies seizoen 2020-2021
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2021-2022 ongewijzigd te laten en als volgt vast te stellen:

   Voorstel     
Seizoen  2021-2022     2020-2021 
Senioren  €           400,00    €           400,00
Senioren 18-23 jaar  €           354,00    €           354,00
Senioren boven 60 jaar  €           235,00    €           235,00
Jeugdleden  €           344,00    €           344,00
Jeug selectie (O19-1 t/m O 13-1)  €           394,00    €           394,00
Heeren Divisie  €           165,00    €           165,00
Donateurs worden verzocht minimaal te betalen  €           125,00    €           125,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober  €             50,00    €             50,00
Entreegeld nieuwe leden  €             65,00    €             65,00
Overschrijvingskosten KNVB  €             15,00    €             15,00

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling vóór 1 augustus 2021 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.
Alle gegevens inzake contributies zijn te vinden op de website onder: CLUBINFO > Lidmaatschap 2020-2021.

10.  Vaststelling begroting seizoen 2021-2022

11. Verkiezing Technische Commissie
Zitting hebben Jair Koekoek (voorzitter), Benjamin Pinto en Jack Huiman. Allen zijn herkiesbaar.

12. Verkiezing Seniorencommissie
Zitting hebben Sebo Woldringh (voorzitter), Max Flam (secretaris) en overige commissieleden, Emiel Neter, Jack Huiman, Patrick Reddering en Roy van DIjk. Allen zijn herkiesbaar.

13. Verkiezing Jeugdcommissie
Zitting hebben: Benno Nihom (voorzitter), Rob Genot (secretaris & Middenbouw), Wiebe Westerhof (penningmeester), Alphons Peters (Technische Zaken & Selectievoetbal), Kirsten Slisser (Meisjes/ Vrouwenvoetbal & Evenementen), Sander Bieleveldt (Bovenbouw & Materiaal) en Jaïr Junge (Onderbouw).
Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing Commissie Commerciële zaken
Zitting hebben: David Westerhof (voorzitter), Jaïr Koekoek Joost van Dolen, Tom Huisman, Jacco Goossens, Soufian Asafiati en Philip Hes.
Jacco Goossens is niet herkiesbaar..
Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met John Hazel en Joost Ringeling. 

15. Verkiezing Commissie Medische Zaken
Zitting hebben: Wim Crouwel (voorzitter), Bas Pijnenburg, Floor Monas en Dennis Schröder. Allen zijn herkiesbaar

16. Verkiezing Strafcommissie
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Allen zijn herkiesbaar.

17. Verkiezing Commissie van Beroep
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp. Allen zijn herkiesbaar.

18. Verkiezing Kascommissie
Zitting hebben Max Flam, Maarten Blokland. Titus Metz heeft zich na de Algemene Vergadering van 9 juli aangemeld. Max Flam is statutair niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Titus Metz te benoemen tot lid van de kascommissie. Ter vergadering zal één nieuw lid en twee plaatsvervangende leden voor de kascommissie worden benoemd.    

19. Verkiezing Kennismakingscommissie
Zitting hebben Ger van Caspel, Sebo Woldringh, Patrick Reddering, Ruud Mantel, Ronald Koster en David Westerhof.
Allen zijn herkiesbaar.

20. Verkiezing Mediacommissie
Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias en Laurens Bianchi.         
Allen zijn herkiesbaar.

 21. Verkiezing Archiefcommissie
Zitting hebben Hans de Wijs (voorzitter), Edwin Geluk, Patrick Reddering en Max Flam.
Allen zijn herkiesbaar.

22. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
Zitting hebben Maarten Oldenhof en Marius Brinkhorst.
Beiden zijn herkiesbaar.

23. Verkiezing Scheidsrechterscommissie
Zitting hebben Gerrit Altena (voorzitter), Karel Kuijvenhoven, Mark Spier en Till Kolle. Allen zijn herkiesbaar.

24. Verkiezing Commissie van Materiaal
Zitting heeft Remco Post (voorzitter), Joey van Leijenhorst en Sander Bieleveldt. Allen zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing Commissie Horeca
Zitting hebben Remco Post (voorzitter) en David Westerhof       
Beiden zijn herkiesbaar.

26. Verkiezing Veiligheidscommissie                
Deze commissie wordt nieuw gevormd. Het bestuur stelt voor te benoemen: Hans Veldkamp (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer, Anouk Adang en John de Lange.

27.   Verkiezing Evenementencommissie
Deze commissie bestaat uit Natascha Pinto-Parsser, Kelly Groenteman, Karin Barendse, Joanie Bosman en Marije Soetendorp.
Alle leden zijn herkiesbaar.

28.  Rondvraag

29.  Sluiting door de voorzitter

Ad Westerhof, voorzitter
Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris

———————————————————————————————————-

Notulen Algemene Vergadering van 9 juli 2020

Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, gehouden op donderdag 9 juli 2020 in het clubhuis, gelegen aan de Boelelaan 50 te Amsterdam.
Aanwezig: 28 leden hebben de presentielijst ondertekend.

1. Opening door de voorzitter 
Om 20.00 uur opent voorzitter Ad Westerhof de Algemene Vergadering (de Vergadering). Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de Vergadering en deelt mede dat de volgende Vergadering op dezelfde datum zal plaatsvinden om 20.30 uur.
Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de aanwezige ereleden Edwin Geluk Ger van Caspel en Hans Elias.
De voorzitter meldt dat in verband met de gevolgen van het Coronavirus COVID-19 het bestuur heeft besloten, conform eerdere vermelding op de AFC-website, om de Vergadering te verplaatsen naar 24 september 2020. En voorts, dat vanwege verplichtingen jegens de KNVB de Vergadering van vanavond als enige agendapunt “Financiën’ zal hebben.
De voorzitter meldt dat vanwege de geldende maatregelen het aantal aanwezige leden beperkt is tot max. 30. Hij verzoekt vervolgens alle aanwezigen nadrukkelijk om 1.5 meter afstand van elkaar te houden.

2. Jaarverslag van de Penningmeester                   
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Meindert Huisman. Alle aanwezige leden hebben een exemplaar van het Financieel Verslag over het verenigingsjaar 2019/2020 ontvangen.
De penningmeester neemt de Balans puntsgewijs door en geeft hier en daar een toelichting op de posten. Hans Elias stelt een vraag over de liquide middelen. Aangezien er verder geen vragen zijn over de Activa en Passiva van de Balans vervolgt de penningmeester met de Staat van Baten en Lasten.

De Staat van Baten en Lasten wordt puntsgewijs doorgenomen en de penningmeester geeft toelichting bij een aantal posten, te beginnen bij de ‘Baten’. De post ‘Contributies’ is gestegen doordat er extra jeugdleden zijn aangenomen. Het aantal AFC Vriendelijke bedrijven is aanzienlijk gestegen en de penningmeester maakt een compliment aan de aanwezige leden van de Commissie Commerciële Zaken, David Westerhof, Joost van Dolen en Tommie Huisman. Tot slot meldt de penningmeester erg blij te zijn met de ontvangen ‘Opleidingsvergoeding BVO’.

De ‘Lasten’ worden eveneens puntsgewijs doorgenomen en ook hier volgt op een aantal posten een korte toelichting. Er is gesneden in de post ‘Administratie’. Er is afscheid genomen van René de Vreeze en van zijn opvolger aangezien dat niet goed uitpakte. Inmiddels heeft Xander Kristel de taken op wedstrijdzaken overgenomen en dit loopt naar tevredenheid.

De penningmeester staat tevens stil bij de ‘Topamateurs’ en de ‘Jeugd’. De ‘Onkostenvergoeding’ en ‘Bijdrage aan Keep Smiling’ zijn teruggebracht. De post ‘Trainers/Begeleiding’ bij de Jeugd is hoger uitgevallen.

Uiteindelijk blijft er een gering batig saldo over, hetgeen deels valt te verklaren doordat er minder kosten zijn gemaakt vanwege COVOD-19.

Peter van den Dungen jr. stelt een vraag over de hogere kosten van de website en vraagt hoeveel ‘barter deals’ er zijn bijgekomen. De penningmeester geeft aan dat het anders is gepresenteerd om te laten zien hoeveel de website daadwerkelijk heeft gekost. Zowel de opbrengsten als de kosten worden geboekt.

3. Verslag kascommissie, décharge bestuur.|
Der secretaris Ernst-Pieter Knüpfer leest het verslag van de Kascommissie voor. De kascommissie verklaart de administratie over het boekjaar 2019-2020 steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd. De kascommissie stelt vast dat de gepresenteerde cijfers de financiële positie van de vereniging correct weergeeft. De leden van de kascommissie danken de penningmeester voor de deskundige beantwoording en het geven van toelichting op gestelde vragen. De kascommissie stelt de Vergadering voor het bestuur te déchargeren. Volgt applaus.

4. Contributies seizoen 2020-2021
De penningmeester meldt dat het bestuur, vanwege het, in verband met COVID-19, ‘vreemde’ seizoen en als geste naar de leden toe, ondanks de eerdere afspraken hierover, de contributies niet te zullen verhogen. Hij geeft aan dat leden lid zijn van een vereniging en dat ondanks het feit dat men betrekkelijk weinig heeft kunnen voetballen een (gedeeltelijke) teruggave van contributiegelden helaas niet mogelijk is. Dit standpunt wordt ook breed gedragen door de KNVB. De kosten van verenigingen lopen gewoon door.

   Voorstel     
Seizoen  2020-2021     2019-2020 
Senioren  €           400,00    €           400,00
Senioren 18-23 jaar  €           354,00    €           354,00
Senioren boven 60 jaar  €           235,00    €           235,00
Jeugdleden  €           344,00    €           344,00
Jeug selectie (O19-1 t/m O 13-1)  €           394,00    €           394,00
Heeren Divisie  €           165,00    €           165,00
Donateurs worden verzocht minimaal te betalen  €           125,00    €           125,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober  €             50,00    €             50,00
Entreegeld nieuwe leden  €             65,00    €             50,00
Overschrijvingskosten KNVB  €             15,00    €             15,00

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling vóór 1 augustus 2020 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.
De voorzitter maakt melding van een ingelast agendapunt: ‘Update over de bouw’ dat behandeld zal worden na agendapunt 5 (Vaststelling begroting seizoen 2021/2021).
De inning van de contributiegelden zal ook komend seizoen via ClubCollect plaatsvinden.

5. Vaststelling begroting seizoen 2020-2021
De penningmeester neemt puntsgewijs de Begroting door en geeft hier en daar een korte toelichting. De begroting laat een gering batig saldo zien.
De post ‘Top Amateurs’ omvat alle kosten samenhangend met de selecties van AFC 1, AFC 2, Zat1 en O-21 met uitzondering van de kosten die in de Stichting Keep Smiling vallen. De penningmeester meldt dat de bijdrage aan Keep Smiling in z’n geheel is komen te vervallen.

Peter van den Dungen jr. vraagt waarom de onkosten van AFC 1 weer op hetzelfde bedrag zijn begroot. De penningmeester antwoordt dat men met pasjes gaat werken, zodat er meer grip is op de uitgaven.

Er wordt ook een vraag gesteld over de lagere begroting van de kosten voor de Persmap. De penningmeester legt uit dat de we deze anders gaan maken en vanwege organisatorische redenen pas in december. De drukkosten zullen lager zijn.

De post ‘Evenementen’ bij de Jeugd is niet begroot. Als reden wordt aangegeven dat de Jeugdcommissie heeft laten weten deze gesponsord worden. Als vangnet fungeert het Lieverdjesfonds.

De Begroting wordt unaniem aangenomen. Volgt applaus.

6.  Update over de bouw
De voorzitter geeft een update over de stand van zaken ten aanzien van de bouw van ons nieuwe clubhuis. Hij meldt daarbij dat we al sinds 1996 met de Gemeente in gesprek zijn, dat een eerste aanbesteding door de Gemeente een flop was. Hij schetst het financiële plaatje, het aanwezige vermogen in de Stichting Goed Genoeg, de beoogde obligatielening en de nadelige impact van het Coronavirus op het geheel. Hij vervolgt zijn verhaal en meldt over de banken die niet meewerkten, over de veelal moeizame en soms harde onderhandelingen met de Gemeente, maar dat het uiteindelijk toch gelukt is om de financiering rond te krijgen middels interne en externe leningen, allemaal ‘Bibob-proof’. De voorzitter meldt trots te zijn op de Bouwcommissie, die naast de voorzitter bestaat uit Wim Diepeveen (oud opzichter woonbouwvereniging), Bob Duis, Nicolaas van Ommeren, Remco Post en David Westerhof. Er is door dit team enorm hard gewerkt. De oplevering van het nieuwe clubhuis zou vóór de bouwvak zijn, maar dat is vertraagd. Naar verwachting kunnen de onderaannemers per half september aan de slag. Daarnaast zijn er nog problemen met de energievoorziening, ook hier wordt aan gewerkt en het einde komt gelukkig steeds meer in zicht.

7.  Sluiting door de voorzitter.
De voorzitter verontschuldigt tot slot bestuurslid Bob Duis die vanavond niet aanwezig kon zijn.
Om 21:35 sluit de voorzitter de Vergadering.

—————————————————————————————————

Notulen Algemene Vergadering 24 september 2020

Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, gehouden op donderdag 24 september 2020 in het clubhuis, gelegen aan de Boelelaan 50 te Amsterdam.
Aanwezig: 44 leden hebben de presentielijst ondertekend.

1.Opening door de voorzitter 
Om 20.00 uur opent voorzitter Ad Westerhof de Algemene Vergadering (de Vergadering). Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de Vergadering en deelt mede dat de volgende Vergadering op dezelfde datum zal plaatsvinden om 20.30 uur.
Om 20.30 uur opent de voorzitter de Vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de aanwezige ereleden Edwin Geluk Ger van Caspel, Hans Elias, Hans de Wijs Sr., Henk Bijlsma en Machiel van der Woude, de Leden van Verdienste, de winnaars van de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs, de AFC-Ridders en de commissieleden.
De voorzitter vraagt alle aanwezigen om vanwege het COVID-19 de 1.5 meter afstand in acht te nemen.

2. Ingekomen stukken                   
Secretaris Ernst-Pieter Knüpfer noemt de namen van de leden die zich voor de vergadering hebben afgemeld, Dit betreft: Duco Ohm, Frans Jüch, Max de Bruin Sr., Wiebe Westerhof, Frank Keizer, Roy van Dijk, Marcel Koster, Rein Akkerman, Max Flam, Kees Gehring, Patrick Reddering, Johan de Bie, Bob Neseker, Jack van Gelder, Gerrit Altena, Alphons Peters en Roel de Hoop. Er zijn verder geen ingekomen stuken.   

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 27 juni 2019.
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen.
Sebo Woldringh meldt dat hij zich niet beschikbaar heeft gesteld als plaatsvervangend lid van de Kascommissie en dat dit kennelijk een misverstand is. Een en ander wordt gecorrigeerd. De aanwezige leden hebben verder geen opmerkingen zodat deze notulen onder dankzegging aan de secretaris worden goedgekeurd en vastgesteld.     

4. Bestuur mededelingen
De voorzitter meldt dat de volgende personen ons zijn ontvallen. Het betreft: Lex Swaan (79), Hans de Bie (83), Wim Ringe (73), Herman Fritzsche (81), Henk Potengen (70), Rob Reddering (81), Hans Tier (73), Marc de Hond (42), Theo van Broekhuizen (70), Ron Prins (75) en Jogriet Endel (72).
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om een minuut stilte in acht te nemen om hen te herdenken. De voorzitter dankt de aanwezigen voor de indrukwekkende stilte en stelt dat ondanks de discussies die we geregeld met elkaar hebben, we dicht bij elkaar staan als het er echt toe doet.

Dan vraagt de voorzitter de aandacht voor de laureaten. Tijdens het Jaardiner zijn Lou Hekster, Bob Duis en Brian Speelman benoemd tot Lid van Verdienste en Ronald Koster tot Erelid. Dit dient door de Vergadering formeel te worden bekrachtigd, hetgeen onder luid applaus geschiedt.

De voorzitter meldt dat ‘we’ sinds vandaag (24 september 2020) eigenaar zijn van het nieuwe clubhuis. De onderaannemers zijn al bezig met het plaatsen van de keuken en de bar. Hij vervolgt dat er veel energie in het ‘dossier Zuidas’ is gestoken. Dat begon bij Jan van Dijk, Dick van der Klaauw en Bob Neseker en hij noemt ook andere namen waaronder die van Machiel van der Woude en Kees Gehring. De voorzitter meldt opgelucht te zijn dat het gebeurd is. Na de overdracht van aannemer HSB aan de Gemeente heeft het nog 6 dagen geduurd voordat de dooroverdracht van de Gemeente aan AFC helemaal rond was.

De voorzitter geeft aan dat het een ‘joint effort’ is geweest en noemt daarbij de namen van Remco Post, Wim Diepeveen, Nicolaas van Ommeren, David Westerhof en Bob Duis. Hij schetst het financiële plaatje en meldt dat er nog een bedrag aan EUR 800.000 moest worden ‘opgehaald’. Dat is zonder de hulp van banken gelukt. De onderaannemers zijn nu druk bezig en we krijgen een ‘state of the art’ sportpark met supermooi clubhuis.

Sebo Woldringh vraagt waarom ‘opgehaald’. De voorzitter meldt dat het aanvankelijk de bedoeling was dat dit middels een obligatielening zou geschieden dan wel met behulp van een lening bij de banken. Vanwege de uitbraak van het COVID-19 bleek een obligatielening niet haalbaar en de banken lieten ook afweten. Het geld is opgehaald uit ons eigen netwerk.

De voorzitter meldt dat we naar verwachting in de tweede helft van november zullen overgaan naar het nieuwe clubhuis en dat het huidige clubhuis (uit angst voor brandstichting) vrijwel direct gesloopt zal worden.

Maurice Koster vraagt of de financiers AFC-leden zijn. De voorzitter meldt dat dit grotendeels het geval is: er is ‘gecontroleerd’ opgehaald, hetgeen ook noodzakelijk was in verband met de door de Gemeente vereiste Bibob-verklaring.

De voorzitter meldt dat we thans 4 nieuwe velden hebben en dat het oude veld 3 voorlopig in gebruik blijft. Er komt nog een nieuw veld dat voor de ‘Valley’ komt te liggen, echter pas in 2021/2022 in gebruik zal worden genomen in verband met de grote hijskranen. Op dat moment gaat het oude veld 3 eruit.

Tot slot meldt de voorzitter dat er op de plaats waar nu de FOX-stellage staat een groot scorebord komt. Er moet echter eerst glasvezelbekabeling komen en daar wachten we nog op.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020
Dit verslag is op de website gepubliceerd. De voorzitter belicht een aantal punten en memoreert wat er het afgelopen jaar zoal binnen de club is gebeurd. Hij dank de secretaris voor het uitvoerige verslag. Volgt applaus.

6. Statutenwijziging
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, die uitlegt dat we als Tweede Divisieclub moeten voldoen aan een groot aantal vereisten van de licentiecommissie van de KNVB. Dit heeft ertoe geleid dat we de statuten op een tweetal plaatsen dienen aan te passen.
Het eerste punt betreft de wettelijke verplichting om jeugdleden stemrecht te geven. Hiertoe is In artikel 19 lid 1, sub b de volgende bepaling opgenomen: “Leden jonger dan 18 jaar hebben ieder een stem en alle overige leden hebben ieder zes stemmen.”
Het tweede punt vereist dat er in de statuten een bepaling is opgenomen waaruit de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het bestuur wordt gewaarborgd. In artikel 10 lid 1, is een sub c toegevoegd dat als volgt luidt: “Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit personen die niet direct of indirect financiering verstrekken aan de Vereniging en de entiteit die spelers contracteert.” De statuten van Stichting Keep Smiling zullen dienovereenkomstig worden aangepast.

De secretaris geeft een korte toelichting en meldt dat hij de hulp van Sterel Notarissen (AFC Vriendelijk) heeft ingeroepen, die op haar beurt over bovengenoemde punten contact heef gezocht met de KNVB.

De voorgenomen statutenwijziging wordt in stemming gebracht en krijgt unanieme instemming van de aanwezige leden. De secretaris meldt dat aan Sterel Notarissen volmacht dient te worden verleend om de akte van statutenwijziging te kunnen passeren. De Vergadering stemt hiermee in. Volgt applaus.  

7. Verkiezing van het bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden: Ad Westerhof (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Meindert Huisman (penningmeester), Lou Hekster (commissaris Seniorenvoetbal), Hans Veldkamp (commissaris Jeugdvoetbal), Bob Duis (commissaris sportparkontwikkeling), Remco Post (vicevoorzitter en commissaris Sportparkzaken), Horeca en Materiaal en Benno Nihom (commissaris Technische Zaken).   
Bob Duis is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen: Brian Speelman (vicevoorzitter), Jair Koekoek (commissaris Technische Zaken) en David Westerhof (commissaris Commerciële Zaken). Benno Nihom wordt commissaris Jeugdvoetbal. Hans Veldkamp wordt commissaris Integraal Veiligheidszaken en Compliance. De overige bestuursleden behouden hun portefeuille.

De voorzitter geeft een korte toelichting op de nieuwe samenstelling en portefeuilleverdeling. Hij staat kort stil bij het vertrek van Bob Duis, die helaas niet aanwezig kon zijn, maar gelukkig niet voor AFC verloren zal gaan. Hij meldt de drukke portefeuille van Remco Post en zegt dat de nieuwe portefeuille van Hans Veldkamp nog moet worden uitgewerkt. Er zal ook een aparte commissie voor worden gevormd.

De Vergadering stemt unaniem in. Volgt applaus.

8.  Verkiezing Commissie Technische Zaken
Deze commissie bestaat uit Benno Nihom (voorzitter), Jair Koekoek, Benjamin Pinto, Jack Huiman, Wiebe Westerhof en Donovan van Dam.
Benno Nihom, Wiebe Westerhof en Donovan van Dam zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Jair Koekoek tot voorzitter te benoemen. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

9.  Verkiezing Elftalcommissie B en C.
De B-commissie bestaat uit Patrick Reddering (voorzitter) en Max Flam (secretaris). De C-commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter.
Alle leden zijn herkisbaarHet bestuur stelt voor deze commissies samen te voegen tot één commissie. Sebo Woldringh wordt voorgedragen tot voorzitter en Max Flam tot secretaris. 
De Vergadering gaat hiermee akkoord.

10. Verkiezing Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Deze commissie bestaat uit Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert.
Beiden zijn herkiesbaar. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Verkiezing Jeugdcommissie.
Deze commissie bestaat uit Hans Veldkamp (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris) en leden Rob Genot, Alphons Peters en Kirsten Slisser.
Hans Veldkamp en Ernst-Pieter Knüpfer zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen: Benno Nihom (voorzitter), Jaïr Junge, Sander Bieleveldt en Wiebe Westerhof. Rob Genot zal de functie van secretaris vervullen. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

Naschrift: de verdeling is als volgt: Benno Nihom (voorzitter), Rob Genot (secretaris & Middenbouw), Wiebe Westerhof (penningmeester), Alphons Peters (Technische Zaken & Selectievoetbal), Kirsten Slisser (Meisjes/Vrouwenvoetbal & Evenementen), Sander Bieleveldt (Bovenbouw & Materiaal) en Jaïr Junge (Onderbouw).

12. Verkiezing Commissie Commerciële Zaken
Deze commissie bestaat uit David Westerhof (voorzitter), Jaïr Koekoek Joost van Dolen, Tom Huisman, Jacco Goossens, Soufian Asafiati en Philip Hes. Mariette Nienhaus en Henny Kottmann ondersteunen de commissie.
Het bestuur stelt voor de nieuwe commissieleden formeel te benoemen.
De Vergadering gaat hiermee akkoord

13. Verkiezing Commissie Medische Zaken .
Deze commissie bestaat uit Wim Crouwel (voorzitter), Bas Pijnenburg, Floor Monas en Dennis Schröder.
Allen zijn herkiesbaar.  De Vergadering gaat hiermee akkoord.

14. Commissie Medische Zaken.
Deze commissie bestaat uit Wim Crouwel (voorzitter), Bas Pijnenburg, Floor Monas en Dennis Schröder.
Allen zijn herkiesbaar.  De Vergadering gaat hiermee akkoord.

15. Verkiezing Commissie van Beroep.
Deze commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp.
Allen zijn herkiesbaar. De Vergadering gaat hiermee akkoord

16. Verkiezing Kascommissie.
Deze commissie bestaat uit Peter van den Dungen jr., Edwin Geluk en Max Flam.   Maarten Blokland is plaatsvervangend lid. Edwin Geluk stelt zich niet herkiesbaar.  Peter van den Dungen jr. is statutair niet herkiesbaar.
Er biedt zich tijdens de Vergadering niemand aan. De voorzitter geeft aan dat we buiten de Vergadering om op zoek zullen gaan naar een nieuw lid voor de kascommissie en twee plaatsvervangende leden.
De Vergadering gaat hiermee akkoord.
Naschrift: na de Vergadering meldde Titus Metz zich aan voor de Kascommissie.

18. Verkiezing Media Commissie
Deze commissie bestaat uit Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias en, Laurens Bianchi Allen zijn herkiesbaar.
De Vergadering gaat hiermee akkoord.

19. Verkiezing Archiefcommissie.
Deze commissie bestaat uit Hans de Wijs, Edwin Geluk, Max Flam en Patrick Reddering.
Allen zijn herkiesbaar. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

20. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Deze commissie bestaat uit Maarten Oldenhof en Marius Brinkhorst.
Beiden zijn herkiesbaar. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

21. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt ondersteund door Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk.
Allen zijn herkiesbaar. Edwin Geluk stelt voor deze commissie onder te brengen bij de Jeugdcommissie en Seniorencommissie. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

22. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Deze commissie bestaat uit Gerrit Altena (voorzitter), Karel Kuijvenhoven, Til Kolle en Mark Spier. Allen zijn herkiesbaar. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

23. Commissie van Materiaal.
Deze commissie bestaat uit Remco Post en René de Vreeze.
René de Vreeze is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden met Joey van Leijenhorst en Sander Bieleveldt. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

24. Horeca Commissie.
Deze commissie bestaat uit Remco Post en David Westerhof.
Beiden zijn herkiesbaar. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

25. Lustrum Commissie AFC 125
Deze commissie zal bestaan uit Remco Post (voorzitter), Ronald Koster, Benno Nihom, Bobby Gehring, Claudia Veldkamp, David Westerhof, Emiel Neter, Ernst-Pieter Knüpfer en Lou Hekster.
De Vergadering gaat hiermee akkoord.

26. Verkiezing Commissie Veiligheidszaken
Deze commissie dient nog te worden samengesteld. Hans Veldkamp wordt voorzitter.
De Vergadering gaat hiermee akkoord.

Voordat we naar de Rondvraag richt de voorzitter een dankwoord tot Edwin Geluk en Hans Honsdrecht die beiden hebben aangegeven hun taak als Poortwachter te willen beëindigen. Hij dankt beiden voor hun inzet gedurende een groot aantal jaren. We zullen op zoek moeten naar vervangers voor hen.

De voorzitter meldt voorts dat Marcel Koster voor aanvang van het seizoen te kennen heeft gegeven te zullen stoppen met ontvangst en begeleiding van de scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van het Eerste. Hij zal worden opgevolgd door Henk Bijlsma en Ernst-Pieter Knüpfer. De voorzitter bedankt Marcel Koster voor zijn jarenlange inzet.

27. Rondvraag
De volgende mensen melden zich aan voor de rondvraag:
Hans Elias, Sebo Woldringh, Henk Bijlsma, Laurens Bianchi, Wim Crouwel, Hans de Wijs Sr. en Machiel van der Woude.

Hans Elias meldt dat er voor de wedstrijd AFC – Quick Boys 250 boekjes ‘AFC Thuis’ waren gedrukt, waarvan er 200+ zijn blijven liggen. Nu er geen uitpubliek bij de wedstrijden van het Eerste mogen, hebben we geen poortwachters. De oplossing is de boekjes uit te delen.

Sebo Woldringh wil weten hoe het bestuur over sponsoring/reclame op kleding denkt.
Het is een ongeschreven regel dat we geen sponsoring op kleding toestaan.
De voorzitter meldt dat alles waar een AFC-logo op staat, daar mag het niet. Een Levi’s trui zonder AFC-logo mag dus wel. Andere uitingen met AFC-logo of verwijzing mag niet.

Henk Bijlsma wil AFC niet vergelijken met andere clubs. Hij vindt het ‘not done’ dat we het accepteren. Hij vindt het fantastisch dat niet alle teams een eigen sponsor op short of trainingspak hebben staan.
De voorzitter vraagt zich af of je het de mensen kunt verbieden: wat als ze het wel doen. Hoe kan je het handhaven?

Brian Speelman meldt dat we in het verleden het bij de Jeugd altijd hebben verboden op sportkleding waar ze het veld mee opgaan.

Machiel van der Woude adviseert om gelet op de traditie het niet toe te staan.
De voorzitter meldt dat het bestuur ’t nogmaals zal gaan bespreken.

Laurens Bianchi vraagt naar werkzaamheden A10, er is een stukje bebossing weggehaald. De voorzitter meldt dat de Gemeente heeft toegegeven dat een aantal bomen ten onrechte is omgekapt. Er gaat wel wat gebeuren.

Wim Crouwel meldt dat Mobilis fysiotherapie de nieuwe onderhuurder is van de medische ruimte. Er is van maandag tot en met woensdag een inloopspreekuur. Hij laat weten erg blij te zijn met de komst van Mobilis.

Hans de Wijs Sr. vraagt of de scheidsrechters die de wedstrijden van het Eerste komen fluiten moeten betalen voor parkeren in de garage van Q-Park. De voorzitter meldt dat de verenigingen hoofdelijk door de KNVB worden omgeslagen voor de kosten van de scheidsrechters, die op hun beurt een onkostenvergoeding krijgen.
De voorzitter meldt voorts dat wij invalideparkeerplaatsen voor de deur krijgen.

Tot slot is het laatste woord aan Machiel van der Woude. Hij spreekt namens de Ereleden en de Vergadering en wil het bestuur bedanken voor de plezierige vergadering.
Hij stelt dat er 2 dingen eruit springen: in eerste instantie betreft dat de nieuwbouw, daar is veel tijd en energie in gaan zitten. Het team (Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren, Remco Post, Bob Duis, David Westerhof en Wim Diepeveen) verdient daar veel lof voor. De Gemeente heeft niet altijd meegewerkt, er is hard geknokt voor wat is bereikt.
Het tweede punt betreft het COVID-19. Machiel van der Wouden spreekt zijn bewondering uit hoe het bestuur daarmee is omgegaan. Super hoe dat is gedaan.
Machiel van der Woude vervolgt zijn verhaal en zegt blij te zijn met de komst van drie nieuwe bestuursleden: Brian Speelman (‘Goed dat je terugkeert in het bestuur”), Jaïr Koekoek (“leuk dat je in het bestuur komt”) en David Westerhof (“veel respect voor het vele werk dat je doet”). Drie leuke en hele goede bestuursleden. Hij spreekt zijn dank uit en vraagt om een groot applaus voor alle bestuursleden. Volgt applaus.

28. Sluiting door de voorzitter.
Om 22:15 sluit de voorzitter de Vergadering.
Hij wenst iedereen wel thuis en hoopt eenieder heel veel op de club te zien