Agenda Algemene Vergadering op 24 september

AGENDA   

voor de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 24 september 2020 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, eveneens op donderdag 24 september 2020, aanvang 20.30 uur.

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 27 juni 2019
Deze notulen worden vóór de vergadering op de AFC-website gepubliceerd.

4. Bestuur mededelingen

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020
Dit verslag wordt vóór de vergadering op de AFC-website gepubliceerd.

6. Statutenwijziging AFC.
Het bestuur stelt voor de statuten van de vereniging aan te passen aan de modelstatuten van de KNVB inzake het stemrecht van jeugdleden. Tevens zullen in de statuten van de vereniging een bepaling dienen worden opgenomen waaruit de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van het bestuur wordt gewaarborgd, zoals door de licentiecommissie van de KNVB is vereist. Hiertoe heeft Sterel notarissen een concept statutenwijziging opgesteld die op de administratie bij de Verenigingsmanager ter inzage ligt.

7. Verkiezing van het bestuur
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
Ad Westerhof (voorzitter), Remco Post (vicevoorzitter en commissaris Sportparkzaken, Horeca en Materiaal), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris),, Meindert Huisman (penningmeester), Hans Veldkamp (commissaris jeugdvoetbal), Lou Hekster (commissaris Seniorenvoetbal), Benno Nihom (commissaris Technische Zaken) en Bob Duis (commissaris Sportparkontwikkeling).  
Bob Duis is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Brian Speelman, David Westerhof en Jair Koekoek.
De portefeuilleverdeling zal als volgt zijn; Ad Westerhof (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Meindert Huisman (penningmeester), Brian Speelman (vicevoorzitter), Remco Post (commissaris Sportparkzaken, Horeca, en Materiaal, Hans Veldkamp (commissaris Integraal Veiligheidsbeleid en Compliance), Benno Nihom (commissaris Jeugdvoetbal), Jair Koekoek (commissaris Technische Zaken), David Westerhof (commissaris Commerciële Zaken) en Lou Hekster (commissaris Seniorenvoetbal).

8. Verkiezing Technische Commissie
Zitting hebben Benno Nihom (voorzitter), Jack Huiman, Jaïr Koekoek, Benjamin Pinto, Donnovan van Dam en Wiebe Westerhof
Benno Nihom, Donnovan van Dam en Wiebe Westerhof zijn niet herkiesbaar
Jair Koekoek wordt voorzitter van deze commissie.

9. Verkiezing Elftalcommissie B en C
Zitting in de B-commissie hebben Patrick Reddering (voorzitter) en Max Flam (secretaris). Zitting in de C-commissie hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter.
Allen zijn herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor deze commissies samen te voegen tot één commissie. Sebo Woldringh wordt voorgedragen tot voorzitter en Max Flam tot secretaris.

10. Verkiezing Elftalcommissie D (Heeren Divisie)
Zitting hebben Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert  
Beiden zijn herkiesbaar.

11. Verkiezing Jeugdcommissie
Zitting hebben Hans Veldkamp (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris) en leden Rob Genot,  Alphons Peters en Kirsten Slisser.
Hans Veldkamp en Ernst-Pieter Knüpfer zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen: Benno Nihom (voorzitter), Jair Junge en Sander Bieleveldt. Rob Genot zal de functie van secretaris vervullen.

12, Verkiezing Commissie Commerciële zaken
De huidige bezetting van deze commissie bestaat thans uit David Westerhof (voorzitter), Jair Koekoek Joost van Dolen, Tom Huisman, Jacco Goossens, Soufian Asafiati en Philip Hes.
Het bestuur stelt voor de nieuwe commissieleden formeel te benoemen.
Mariette Nienhaus en Henny Kottmann ondersteunen de commissie. 

13. Verkiezing Commissie Medische Zaken
Zitting hebben Wim Crouwel (voorzitter), Bas Pijnenburg, Dennis Schröder en Floor Monas.
Allen zijn herkiesbaar

14. Verkiezing Strafcommissie
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Allen zijn herkiesbaar.

15. Verkiezing Commissie van Beroep
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Henk Bijlsma.
Allen zijn herkiesbaar.

16. Verkiezing Kascommissie
Zitting hebben Peter van den Dungen jr., Edwin Geluk en Max Flam.
Plaatsvervangende leden zijn Sebo Woldringh en Maarten Blokland.
Peter van den Dungen jr. en Edwin Geluk zijn niet herkiesbaar.
Tijdens de ver vergadering zullen twee nieuwe plaatsvervangende leden worden benoemd.  

17. Verkiezing Kennismakingscommissie
Zitting hebben Ger van Caspel, Sebo Woldringh, Patrick Reddering, Ruud Mantel, Ronald Koster, David Westerhof, Wiebe Westerhof en Hans Veldkamp.
Allen zijn herkiesbaar.

18. Verkiezing Mediacommissie
Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias en Laurens Bianchi.          
Allen zijn herkiesbaar.

19. Verkiezing Archiefcommissie
Zitting hebben Hans de Wijs, Edwin Geluk, Patrick Reddering en Max Flam.
Allen zijn herkiesbaar.

20. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
Zitting hebben Maarten Oldenhof en Marius Brinkhorst.
Beiden zijn herkiesbaar.

21. Verkiezing Commissie Sociale Zaken
Zitting hebben het bestuur, Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk.
Edwin Geluk is niet herkiesbaar.

22. Verkiezing Scheidsrechterscommissie
Zitting hebben Gerrit Altena, Karel Kuijvenhoven, Mark Spier en Till Kolle.
Allen zijn herkiesbaar.

23. Verkiezing Commissie van Materiaal
Zitting heeft Remco Post (voorzitter) en Rene de Vreeze.
Rene de Vreeze is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Joey van Leijenhorst en Sander Bieleveldt.      

24. Verkiezing Commissie Horeca
Zitting hebben Remco Post (voorzitter) en David Westerhof       
Beiden zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing AFC-125 commissie
Zitting hebben Remco Post (voorzitter), Benno Nihom, Bobby Gehring, Claudia Veldkamp, David Westerhof, Emiel Neter, Ernst-Pieter Knüpfer, Lou Hekster, Machiel van der Woude en Ronald Koster
Allen zijn herkiesbaar     

26. Verkiezing Commissie Veiligheidszaken
Deze commissie zal gedurende het seizoen 2020/2021 worden samengesteld. Nadere berichtgeving hierover volgt.

27. Rondvraag

28. Sluiting door de voorzitter

Ad Westerhof, voorzitter
Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris