Agenda Algemene Ledenvergadering 27 juni 2019

AGENDA   

voor de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 27 juni 2019 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.

Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, eveneens op donderdag 27 Juni 2019, aanvang 20.30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni en 6 september 2018
Deze notulen zijn gepubliceerd op de AFC-website. .Klik hier

4.Bestuur mededelingen

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019
Dit verslag in 2 delen is op deze website te lezen onder 'Jaarverslag seizoen 2018-2019.deel 1' en 'Jaarverslag seizoen 2018-2019 deel 2'

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018-2019
Dit financieel jaarverslag zal vanaf 20 juni 2019 voor belangstellende clubgenoten op te vragen zijn bij de financiele administratie.

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur

8. Verkiezing van het bestuur
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Ad Westerhof (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Meindert Huisman (penningmeester) Nick van Ommeren (vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken) Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal),
Bob Duis (commissaris TOPamateurs), Hans Veldkamp commissaris Jeugdvoetbal) en Remco Post (commissaris Materiaal en Sportparkzaken).
Nick van Ommeren is niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor te benoemen Benno Nihom als commissaris Technische Zaken.
Bob Duis zal als bestuurslid aanblijven als commissaris Sportparkontwikkeling. Remco Post wordt naast commissaris Materiaal, Sportparkzaken en Horeca tevens vicevoorzitter.

9.Contributies seizoen 2019-2020
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2019-2020 met de afgeronde inflatiecorrectie (1.7%) te verhogen en als volgt vast te stellen:

                                                                        voorstel

seizoen                                                        2019-2020                    2018-2019             

Senioren                                                             €400,=                            €394,=                     

Senioren 18 – 23 jaar                                         €354,=                            €348,=                                 

Senioren boven 60 jaar                                      €235,=                            €231,=          

Jeugdleden                                                         €344,=                            €338,=                                  

Jeugdleden selectie (O191 t/m O13-1)               €394,=                          €388,=

Heeren Divisie                                                    €165,=                          €162,=  

Donateurs wordt verzocht minimaal                   €125,= te betalen.

Toeslag voor betalen na 1 oktober                      €50,=

Entreegeld nieuwe leden                                    €50,=.

Overschrijvingskosten KNVB                              €15,=

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 augustus 2019 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.Alle gegevens inzake contributies zijn te vinden op de website onder: CLUBINFO > Lidmaatschap 2019-2020.

10. Vaststelling begroting seizoen 2019-2020

11. Verkiezing Technische Commissie.
Zitting hebben Bob Duis (voorzitter), Henk Bijlsma, Robert Gehring, Jack Huiman, Jaïr Koekoek en Benjamin Pinto.
Bob Duis en Henk Bijlsma zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met Benno Nihom (voorzitter) Donovan van Dam en Wiebe Westerhof.

12. Verkiezing Elftalcommissie B
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter) en Max Flam (secretaris). Beiden zijn herkiesbaar

13. Verkiezing Elftalcommissie C
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris),Jack Huiman en Emiel Neter. Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing Elftalcommissie D (Heeren Divisie)
Zitting hebben Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert Beiden zijn herkiesbaar.

15. Verkiezing Jeugdcommissie
Zitting hebben Hans Veldkamp (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris) en leden Rob Genot, Alphons Peters, Nick Mills en Kirsten Slisser.
Michel Middendorf en Nick Mills zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Ernst-Pieter Knüpfer als secretaris.

16. Verkiezing Commissie Commerciële zaken
Zitting hebben Nick van Ommeren (voorzitter), Joost van Dolen. Mariette Nienhaus en Henny Kottmann ondersteunen de commissie.
Nick van Ommeren is niet herkiesbaar.
Het bestuur is voornemens de commissie uit te breiden en een andere invulling te geven

17. Verkiezing Commissie Medische Zaken
Zitting hebben Wim Crouwel (voorzitter), Michael Olivieira, Lex Swaan, Co Grosze Nipper, Bas Pijnenburg en Floor Monas.
Michael Olivieira en Co Grosze Nipper zijn niet herkiesbaar.

18. Verkiezing Strafcommissie
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Allen zijn herkiesbaar.

19. Verkiezing Commissie van Beroep
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp. Allen zijn herkiesbaar.

20. Verkiezing Kascommissie
Zitting hebben Wim Ringe, Peter van den Dungen jr. en Edwin Geluk.
Plaatsvervangende leden zijn Max Flam en Sebo Woldringh.
Vanwege het overlijden van Wim Ringe is Max Flam toegetreden tot de Kascommissie.
Ter vergadering zal één nieuw plaatsvervangend lid worden benoemd.

21. Verkiezing Kennismakingscommissie
Zitting hebben Ger van Caspel, Sebo Woldringh, Patrick Reddering, Michiel Middendorf, Ruud Mantel, Ronald Koster, David Westerhof, Wiebe Westerhof en Hans Veldkamp. Allen zijn herkiesbaar

22. Verkiezing Mediacommissie
Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias en Laurens Bianchi.
Allen zijn herkiesbaar.

23. Verkiezing Archiefcommissie
Zitting hebben Hans de Wijs, Wim Ringe en Edwin Geluk.
Wim Ringe is helaas overleden en het bestuur stelt voor te benoemen:Patrick Reddering en Max Flam. Hans de Wijs zal de positie van voorzitter vervullen.

24. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
Zitting hebben Maarten Oldenhof en Marius Brinkhorst. Beiden zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing Commissie Sociale Zaken
Zitting hebben het bestuur, Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk. Allen zijn herkiesbaar.

26. Verkiezing Scheidsrechterscommissie
Zitting hebben Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Gerrit Altena en Karel Kuijvenhoven.
Frans Juch en Eric Bos zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Gerrit Altena tot voorzitter te benoemen en de commissie uit te breiden met Till Kolle.

27. Verkiezing Commissie van Materiaal
Zitting heeft Remco Post (voorzitter) en Rene de Vreeze.
Beiden zijn herkiesbaar.

28. Verkiezing Commissie Horeca
Zitting hebben Remco Post (voorzitter) en David Westerhof
Beiden zijn herkiesbaar.

29. Verkiezing AFC-125 commissie
Zitting hebben Remco Post (voorzitter), Benno Nihom, Bobby Gehring, Claudia Veldkamp, David Westerhof, Emiel Neter, Ernst-Pieter Knüpfer, Jack Huiman, Lou Hekster, Machiel van der Woude en Ronald Koster
Allen zijn herkiesbaar.

30. Rondvraag

31. Sluiting door de voorzitter

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor 20 juni 2019 met een getekende voordracht van tenminste 15 seniorleden.

Ad Westerhof, voorzitter
Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris