Notulen van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering d.d. 14 juli 2016

Notulen van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering d.d. 14 juli 2016

Opening door de Voorzitter

Om 20.00 uur wordt de vergadering door de voorzitter, Ad Westerhof, geopend en meteen
weer gesloten omdat het minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is.

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan
alle aanwezigen, in het bijzonder de ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel, Kees Gehring
en Edwin Geluk, de Leden van Verdienste, de winnaars van de Mr. Henne Boskamp Nobel
prijs, de AFC-Ridders en de commissieleden. Hij spreekt de wens uit dat deze vergadering
op een vruchtbare en aangename manier zal verlopen.

De voorzitter heet tevens de mensen van de Zuidas een bijzonder hartelijk welkom en
introduceert Martijn de Wit, stadsarchitect van de Gemeente Amsterdam. Hij meldt dat
Martijn de Wit een presentatie zal verzorgen omtrent de stand van zaken met betrekking tot
het nieuwe sportpark en ons zal aangeven wat er gaat gebeuren.

De voorzitter vervolgt zijn betoog en schetst een korte reflectie van de informatieavond van
14 november 2014. Hij meldt dat er sindsdien een tweewekelijks overleg heeft
plaatsgevonden met een afvaardiging van de Zuidas, waar naast de voorzitter ook Nicolaas
van Ommeren en Bob Duis -, en Ronald Koster (Koster af en toe), bij aanwezig zijn geweest.
Gedurende deze bijeenkomsten zijn diverse onderdelen betreffende het nieuwe sportpark in
detail besproken, hetgeen uiteindelijk in een contract wordt vastgelegd.

De Voorzitter meldt dat Martijn de Wit samen met Anne Greet de Vries van
Projectmanagementbureau – Gemeente Amsterdam ("PMS") tijdens een bijeenkomst op 11
januari jl. met de bestuursleden van Stichting Goed Genoeg, het AFC bestuur en direct
betrokkenen een uitleg over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe sportpark
heeft gegeven. Tijdens deze informatieavond heeft Eran Hausel (verkopende makelaar van
The Valley) namens OVG een toelichting gegeven op het nieuwbouwproject The Valley, dat
aan de westkant van het sportcomplex komt.

De voorzitter meldt dat de Gemeenteraad van Amsterdam op 12 juli 2016 haar goedkeuring
heeft gegeven aan een investering in het sportpark van ca EUR 15 mio., zoals was
besproken.

Hij toont de maquette die voor de leden van AFC is gemaakt en daarnaast tevens is gebruikt
voor de windhinderstudie. Martijn de Wit meldt dat er ook nadrukkelijk is gekeken naar de
schaduwwerking. In een animatie laat Martijn de Wit de schaduwen zien op verschillende
dagen en verschillende tijden.

De voorzitter vervolgt en meldt dat hij samen met Jack van Gelder op 9 september 2015 een
gesprek heeft gehad op het stadhuis met de wethouders v.d Burg en Ivens om te kijken of er
andere locaties voor ons nieuwe sportpark beschikbaar zijn. In het voorjaar van 2016 (eind
maart) heeft de voorzitter te horen gekregen dat die er niet zijn. Er is vervolgens nog wel
naar andere locaties gekeken, maar daar is uiteindelijk niets uit voort gekomen.

1

De voorzitter draagt vervolgens het woord over aan Martijn de Wit, stedenbouwkundige van
de Gemeente Amsterdam en ontwerper van het sportpark. Martijn de Wit geeft een
presentatie aan de hand van een diashow en stelt dat hij er op vertrouwt samen een mooie
toekomst te creëren.

Martijn de Wit vertelt dat vorig jaar de visie van de Zuidas is ontwikkeld en daarbij een
ruimtelijk kader met ambities is geschetst. Men wil het kantorendistrict transformeren naar
een woongebied, dat men ook toegankelijker wil maken voor fiets en openbaar vervoer.
Anders slibt het gebied dicht.

Martijn de Wit geeft voorts een uiteenzetting van The Valley dat ruimte zal bieden aan
woningen, kantoren, horeca (incl. skybar), musea en veel groen ("hangende tuinen van
Babylon"). Hij vervolgt en meldt dat de grilligheid van het gebouw de wind breekt en dat dit
een positieve uitwerking heeft.

Martijn de Wit meldt dat ten aanzien van het nieuwe sportcomplex de waterstructuur erg
belangrijk is en dat er veel afwateringsmogelijkheden moeten zijn. Er dient ook in voldoende
mate oppervlaktewater aanwezig te zijn.

Martijn de Wit meldt dat er een tunnel komt van 1.5 km lang. Deze zal veel geluidsoverlast
wegnemen. Hij vervolgt en meldt dat er in maart in nauwe samenwerking met Firma Peutz
een uitgebreid windonderzoek heeft plaats gevonden. Daarbij is zorgvuldig gekeken wat de
effecten zijn van de verschillende windsterkte windklimaten op ons sportpark. ook als alle
huizenblokken er straks staan. Men heeft op diverse meetpunten gekeken naar wat de wind
doet. In zo'n onderzoek wordt specifiek gekeken naar de drempelwaarde. Uit het onderzoek
is gebleken dat op alle plaatsen op de nieuwe locatie de windhinder minder tot veel minder is
dan op onze huidige situatie.

Martijn de Wit meldt dat daarnaast bebouwing en begroeiing een wind-afschermend effect
zullen hebben. Ook qua bezonning zijn er diverse studies gedaan qua plaatsing van de
geplande bebouwing rondom ons sportpark.

Hij vervolgt en meldt dat er rond het sportpark voor sporters en bewoners volop gelegenheid
is om iets aan conditietraining te doen.

De entree van het sportpark is een ruime brug die de verbinding vormt tussen de omgeving
en AFC. Bij de aanleg van het sportpark wordt voor gebouwen aanhorig heden een link
gelegd naar de zogenaamde Amsterdamse School. Het clubgebouw moet volgens de
stadsarchitect een sieraad worden in de ring die ons sportpark uitbeeldt.

Bij het sportpark is ruimte voor 180 fietsen en 60 scooters.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

In 2017 wordt begonnen met de bouw van de parkeergarage. Deze zal eind 2017/
begin 2018 klaar zijn.

In 2018 wordt een start gemaakt met de bouw van het nieuwe clubhuis (dat anderhalf
maal groter zal zijn dan het huidige clubhuis), alsmede het nieuwe hoofdveld en veld 3,
dat boven de parkeergarage komt. Dit alles zal eind 2018 gereed zijn.

Halverwege 2019 moet het sportpark helemaal gereed zijn.

2

Vragen

Hieronder volgt een overzicht van de vragen die vanuit de ledenvergadering zijn gesteld:

Jos Lonnee vraagt hoever het lopen is vanaf de parkeergarage naar de bar: Martijn de
Wit meldt dat het 150 m. is.

Jan van Galen vraagt of de overdekte tribune kan worden uitgebouwd. De voorzitter
geeft aan dat we daar niet van uit zijn gegaan en dat de Gemeente daar ook niet in
mee zal gaan.

Jack van Gelder vraagt waar de kinderen kunnen voetballen ("licht, lucht en ruimte"). Er
zijn geen extra ruimten of velden. Martijn de Wit meldt dat het de bedoeling is om, in
samenspraak met de architect, bij het plein aan de oostelijke ingang zo'n voorziening te
realiseren. Bij die ingang ligt een plek die zo groot is als een 'panna' -veldje.

Amel Vroege vraagt naar het zonklimaat; Martijn de Wit meldt dat er studies naar
zonlicht zijn. Het is een zorg, maar het is ook niet dat gedurende de hele winter altijd
maar zonlicht is. Via animaties wordt een en ander getoond aan de aanwezigen.

Er wordt gevraagd naar de beperkte ruimte tussen de velden. Er komt een pad van
ruim 4 m. breed. Dit was aanvankelijk 2 m. breed.

Er is een vraag over de toegang vanaf de zuidwestelijke zijde. De voorzitter meldt dat
je vanuit de parkeergarage met een pasje toegang hebt.

Wim Crouwel vraagt of er een ruimte komt voor de medische commissie. De voorzitter
geeft aan dat die er zal komen, echter de indeling van de ruimten moet nog nader
ingevuld worden.

Er wordt gevraagd hoe lang we op de Zuidas kunnen blijven zitten. De voorzitter geeft
aan dat we er 25 jaar kunnen blijven met een optie van nog eens 25 jaar. Er is echter
een discussie met de Gemeente over de 2e 25 jaar. Door een gemeentelijke
wetswijziging kan dit niet langer zijn dan 10 jaar. Dit is een hobbel en hier wordt nog
met de Gemeente over gesproken.

Maurice Loonstijn heeft een vraag over de kosten. De voorzitter geeft tekst en uitleg
en meldt dat we geen extra geld nodig hebben omdat de inrichtingskosten al zijn
inbegrepen.

Hans Honsdrecht stelt een vraag over de beperkte ruimte voor het ophalen en
wegbrengen van kinderen. De voorzitter antwoordt dat er een "Kiss and Ride" is met
ruimte voor 2 tot 3 auto's en een bus.

Max Flam vraagt of er ook fijnstofmeting heeft plaatsgevonden. Dit blijkt inderdaad het
geval te zijn. Martijn de Wit meldt ten aanzien van luchtkwaliteit dat er een milieu-
effectenonderzoek heeft plaatsgevonden. Project-breed gezien verbetert de
luchtkwaliteit, echter op sommige plaatsen is deze minder goed. Bij de aanleg van de
tunnel wordt hier veel aandacht aan besteed.

Er wordt een vraag gesteld over de bereikbaarheid van het sportpark. Martijn de Wit
meldt dat er om de 4-5 jaar een onderzoek wordt gedaan via computermodellen,
waarbij wordt uitgegaan van bepaalde parkeernormen. Er kunnen parameters in
verwerkt worden om de uitkomst zo waarheidsgetrouw te doen zijn. Martijn de Wit
meldt dat 'we' nog een lange weg te gaan hebben, maar 'we' doen er veel aan.

3

Er wordt een vraag gesteld over de parkeergarage. De voorzitter meldt dat we in het
weekend de beschikking hebben over ca. 200 parkeerplaatsen. Voorts meldt hij dat
gedurende de eerste 4 uur er sprake zal zijn van een gereduceerd tarief.

Jos Lonnee haalt aan dat de kosten van onderhoud en pacht 30 lager zijn, zoals in
de presentatie gesteld is. Hij merkt op dat er echter ook kostenverhogende factoren
zijn, zoals kunstgras en verlichting. Hij is 'emotioneel onder de indruk' van de presentatie.

Hans Elias meldt dat aanschaf van verwarming onder het veld EUR 200K zou kosten en dat
energieverbruik erg hoog zal zijn.

Dick Rijna stelt een vraag over kunstgras. De voorzitter meldt dat er verschillende
soorten kunstgrasvelden zijn. Hierover wordt met de Gemeente overlegd. De diverse
soorten kunstgrasvelden hebben ook een verschillende houdbaarheidsduur.

Brian van Gelder vraagt of er kans op vertraging bestaat indien er bezwaar wordt
aangetekend. Annegreet de Vries van PMS bevestigt dat ze gebonden zijn aan
bezwaartermijn procedures. Ze geeft aan dat er specialisten van de Gemeente zijn die
'er' bovenop zitten. In het ergste geval geldt dat zolang er geen vergunning is we onze
situatie behouden, i.e. min. 6 velden.

Jack van Gelder bewondert de inzet van de bestuursleden en stelt dat wat er ligt
schitterend is. Maar hij meldt tevens dat we niet meer weg kunnen. Hij is van mening
dat we meer van ons moeten laten horen: onze toekomst is niet verzekerd. Hij vervolgt
en stelt dat we er niet in slagen, we krijgen geen gehoor, we laten ons wegdrukken
door de Gemeente. Hij vindt nog steeds dat we ons meer moeten laten horen en dat
we het niet moeten accepteren.

De voorzitter stelt dat zolang er niet een serieus alternatief is, we geen onverantwoord
risico willen en kunnen lopen door in een situatie van volkomen onzekerheid terecht te
komen, waarbij uiteindelijk het voortbestaan van AFC in de huidige vorm geriskeerd
wordt.

Kees Gehring deelt de zorgen van Jack van Gelder. Hij stelt dat we de mogelijkheid
hebben gehad naar het Loopveld te gaan. Daar hebben we nee tegen gezegd.
Misschien is dat een verkeerde beslissing geweest. Hij spreekt zijn waardering uit voor
Martijn de Wit en de dames en stelt dat als we Babylon niet zouden hebben dat we dan
op het sportpark meer ruimte zouden hebben.

Bob Duis meldt dat jongere generaties totaal geen probleem hebben met de locatie op
de Zuidas. Dat heeft zelfs hun voorkeur.

Martijn de Wit meldt dat hakken in 't zand vertraging oplevert. Hij is echter wel blij met
de kritiek.

De voorzitter meldt dat als we met de Gemeente een discussie krijgen, dat er dan wel een
contractuele inspanningsverplichting aan de zijde van de Gemeente is. Hij stelt dat zolang hij
voorzitter is, wij wat hem betreft, niet met onze voetbalclub gaan "pokeren over de
toekomst". Wij willen vastgelegd hebben wat we inmiddels hebben bereikt. De toekomst is
daarmee bekend en dat is goed voor de continuïteit.

4

Johan de Bie spreekt als oudste erelid een dankwoord uit aan Martijn de Wit en de dames
van de Gemeente voor de presentatie en de gegeven informatie. Hij bedankt tevens de
betreffende bestuursleden, Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren, Bob Duis, Ronaid Koster,
en ereleden Kees Gehring , Machiel van der Woude en Bob Neseker, voor al hun
inspanningen ten aanzien van dit Project en wenst hen allen succes met de verdere plannen.

Tot slot vraagt de voorzitter aan de ledenvergadering of het bestuur haar goedkeuring krijgt
om op de ingeslagen weg door te gaan.

Jack van Gelder vindt dat we serieus moeten overwegen om bij de burgemeester te gaan
protesteren. Hij wenst genotuleerd te hebben dat AFC niet akkoord moet gaan met de
voorgestelde locatie. Hij waarschuwt nogmaals voor de mogelijke problemen in de toekomst
en wil dit vastleggen voor de toekomstige generaties.

Voorts meldt hij dat hij niet tegen het plan is, maar wel zijn bedenkingen heeft omtrent de
locatie.

De voorzitter stelt vast dat een hele grote meerderheid in de ledenvergadering haar
goedkeuring geeft aan het bestuur om door te gaan.

Sluiting

Met dankzegging aan alle leden voor de discussie en de bijdrage van een ieder, in het
bijzonder Martijn de Wit en de dames van PMS, sluit de voorzitter om 23:30 de Vergadering.

E.P. Knüpfer