Notulen Algemene vergadering 27 juni 2019 en Jaarverslag 2019-2020

Voor het jaarverslag 2019-2020 klik hier

Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, gehouden op 27 juni 2019 in het clubhuis, gelegen aan de Boelelaan 50 te Amsterdam.
Aanwezig: 63 werkende leden hebben de presentielijst ondertekend. Het aantal aanwezige leden was echter aanzienlijk meer.

1. Opening door de voorzitter        
Om 20.00 uur opent voorzitter Ad Westerhof de Algemene Vergadering (de Vergadering). Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de Vergadering en deelt mede dat de volgende Vergadering op dezelfde datum zal plaatsvinden om 20.30 uur.

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de ereleden Edwin Geluk Ger van Caspel, Hans de Wijs, Hans Elias, Henk Bijlsma, Johan de Bie, Kees Gehring, Machiel van der Woude en Marcel Koster, de Leden van Verdienste, de winnaars van de Mr. Henne Boskamp Nobel prijs, de AFC-Ridders en de commissieleden.        

2. Ingekomen stukken                  
Secretaris Ernst-Pieter Knüpfer deelt mee dat hij de volgende stukken heeft ontvangen:

a) Berichten van verhindering ontvangen van Bob Neseker, Rob Duis en Maurice Loonstijn.
b) Een e-mail van Jack Duis over de toekomst van AFC. De Voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud. Later in de Vergadering wordt hierover kort van gedachten gewisseld.
c) Verklaring van de Kascommissie die behandeld zal worden bij agendapunt 7.

De voorzitter vraagt een minuut stilte om de sinds de laatste vergadering overleden leden te herdenken. Zij worden bij naam genoemd, te weten George Horn, Georg Wijnand, Wim Ringe en Willem de Jong.

Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor de Zat. 11, met trainer Bryan Roy, dat kampioen van de Reserve 4e Klasse is geworden. De aanwezige Daan Botman neemt het kampioenscertificaat onder luid applaus in ontvangst.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni en 6 september 2018.
Deze notulen zijn op de website gepubliceerd. Machiel van der Woude vraagt waarom dit geschiedt. Ronald Koster geeft aan dat we transparant willen zijn. We zouden eventueel bepaalde zaken eruit kunnen halen.
Er worden door de aanwezigen geen opmerkingen gemaakt zodat deze notulen onder dankzegging aan de samensteller Ernst-Pieter Knüpfer worden goedgekeurd en ongewijzigd worden vastgesteld.     

4. Bestuur mededelingen
De voorzitter maakt melding van de volgende punten:
Statutenwijziging;
Persmap;
Speeltijden zaterdag teams;
Zuidas

De secretaris geeft een kort toelichting op de aanstaande statutenwijziging. Deze is nodig om te voldoen aan de licentievereisten van de KNVB, die onder andere vereisen dat de zelfstandigheid van het bestuur in de statuten is geregeld en dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om jeugdleden stemrecht te geven.

De statutenwijziging is inmiddels in samenspraak met het ‘AFC Vriendelijk’ notariskantoor Sterel Notarissen voorbereid en zal in een volgende (buitengewone) vergadering aan de orde komen.

De voorzitter doet een oproep aan de Vergadering en vraagt vrijwilligers zich aan te melden om de Persmap tot stand te doen komen. Andre Wijnand, Jan Wortel, Bob Duis en Hans Elias melden zich aan.

De voorzitter meldt dat er afgelopen seizoen ongeveer 60 senioren-leden zijn vertrokken. Terugloop van 13 naar 8 seniorenteams op de zondag. Het bestuur heeft besluit genomen de ontstane ruimte op te vullen met jeugd die nog op de wachtlijst stond. Dit heeft echter mogelijke gevolgen voor seniorenteams die om 17:00 uur moeten spelen. De vraag die gesteld wordt, is of AFC als club met 2200 leden niet te groot wordt/is. Een kleinere club heeft echter ook financiële gevolgen. Wat vindt de Vergadering?

De Vergadering is grotendeels van mening dat we moeten proberen zoveel mogelijk jeugd naar de zondag te verplaatsen, daar ligt de ruimte. Het kleiner worden als vereniging qua aantallen zou betekenen dat de contributies omhoog hadden zouden moeten.

Ad Westerhof en Bob Duis houden een presentatie over de voortgang van ons nieuwe sportpark en de bouw van ons nieuwe clubhuis. Zij geven een schets van de gebeurtenissen met betrekking tot het aanstellen door de Gemeente van een aannemer, hetgeen in eerste instantie volledig in de soep is gelopen. Uiteindelijk is HSB bereid gevonden de klus te gaan klaren en start zij begin juli met de bouw. De bouw van het nieuwe clubhuis zal naar verwachting rond augustus/september 2020 gereed zijn.

In het wekelijkse overleg met de Gemeente wordt extra aandacht gevraagd voor de veiligheid van spelers en scheidsrechters. Zodra het nieuwe veld klaar is zullen er noodaccommodaties worden geplaatst.

De voorzitter meldt dat begin september 2019 het ‘slaan van de eerste paal’ feestelijk, en in aanwezigheid van de Gemeente, zal worden gevierd.

Machiel van der Woude en Kees Gehring geven te kennen het jammer te vinden dat de tribune niet meeverhuist naar het nieuwe veld. Dit is overigens niet iets wat het bestuur heeft besloten, maar heeft onder andere te doen met de welstandscommissie van de Gemeente.

Het nieuwe hoofdveld krijgt modern kunstgras en zal toegankelijk zijn voor alle elftallen.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019
Dit verslag is op de AFC-website gepubliceerd. Er wordt opgemerkt dat er meerdere financiële begunstigers zijn, naast de AFC Vriendelijke bedrijven, en de vraag wordt gesteld waarom deze niet bij naam genoemd worden. De secretaris meldt dat niet iedereen met naam en toenaam genoemd wenst te worden.

Er wordt gevraagd waarom deze begunstigers en de AFC Vriendelijke bedrijven niet in de vereniging AFC zitten, maar in de Stichting Keep Smiling. De voorzitter antwoordt dat dit te maken heeft met verrekening van de btw.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018-2019
De penningmeester, Meindert Huisman, begint met het bedanken van Rinus van Leijenhorst voor zijn naaste hulp en het verzorgen van de administratie. Daarnaast bedankt hij ook onze verenigingsmanager, Henny Kottmann, en René de Vreeze voor hun werkzaamheden, alsmede zijn voorganger Nicolaas van Ommeren voor de overdracht.

De penningmeester bespreekt vervolgens de Balans per 31 mei 2019 en geeft op bepaalde posten een nadere toelichting. Het financiële seizoen is afgesloten met een negatief saldo.

De penningmeester vervolgt met de Staat van Baten en Lasten en geeft ook hier postgewijs een nadere toelichting.

Opvallend is dat de inkomsten uit AFC Vriendelijke Bedrijven en Bordsponsoren zijn teruggelopen. Daar staat tegenover dat de opbrengsten uit de KNVB Beker en de Voetbalschool AFS zeer gunstig waren.

Aan de lastenkant zijn de geprognotiseerde kosten hier en daar hoger uitgevallen. Er worden vanuit de Vergadering een aantal vragen gesteld die door de penningmeester nauwkeurig worden beantwoord. Dit betreft onder andere de hoger uitgevallen personele kosten (trainers, medewerkers) en, niet te vergeten, de kosten in verband met het behaalde kampioenschap van het Eerste.

Na de behandeling van dit agendapunt wordt er een pauze ingelast van 22:15 – 22:30

7. Verslag van de kascommissie   
De voorzitter verontschuldigt zich voor het te vroeg inlassen van een pauze, daar het verslag van de kascommissie nog niet aan de orde was geweest. Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen. De kascommissie verklaart de administratie over het boekjaar 2018-2019 steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd. De kascommissie stelt vast dat de gepresenteerde cijfers de financiële positie van de vereniging correct weergeeft. De leden van de kascommissie danken de penningmeester voor de deskundige beantwoording en het geven van toelichting op gestelde vragen. De kascommissie stelt de Vergadering voor het bestuur te déchargeren. Tot slot neemt de commissie de vrijheid het bestuur te adviseren op sommige plaatsen iets scherper toe te zien op het aanhouden van de gestelde begrotingskaders. Volgt applaus.

8. Verkiezing van het bestuur
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden: Ad Westerhof (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Meindert Huisman (penningmeester), Nick van Ommeren (vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (commissaris TOPamateurs), Hans Veldkamp (commissaris Jeugdvoetbal) en Remco Post (commissaris Materiaal en Sportparkzaken).   
Nick van Ommeren is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt kandidaat voor te benoemen Benno Nihom als commissaris Technische Zaken. Bob Duis zal als bestuurslid aanblijven als commissaris Sportparkontwikkeling, Remco Post wordt naast commissaris Materiaal, Sportparkzaken en Horeca tevens vicevoorzitter. De Vergadering gaar hiermee akkoord, volgt applaus.

De voorzitter richt het woord tot Nicolaas van Ommeren. Hij noemt zijn verdiensten en roemt met name zijn werkzaamheden voor de Zuidas. Scherp op details, hard op de inhoud. Hij vertelt dat zij samen lang op het dossier Zuidas hebben gewerkt en meldt dat Nicolaas van Ommeren ook een grote steun was bij de overname van de pacht naar het beheren van de bar in eigen beheer. Nicolaas van Ommeren blijft zitting houden in de Stichting Goed Genoeg en blijft verbonden aan het dossier Zuidas. Volgt een groot applaus en overhandiging van een passend cadeau.

Nicolaas van Ommeren houdt vervolgens een korte speech waarin hij zijn bestuursperiode de revue laat passeren: 3 jaar PP&E, 3 jaar penningmeester, 1.5 jaar commissaris Commerciële Zaken en vicevoorzitter, wederom 3 jaar penningmeester en nog weer 1 jaar commissaris Commerciële Zaken en vicevoorzitter. Daarnaast ook nog eens 16 jaar zitting in het bestuur van de Stichting Goed Genoeg, de intensieve werkzaamheden voor het dossier Zuidas ten behoeve van het tot stand komen van het nieuwe sportpark en nieuwe clubhuis en tot slot de overdracht van de pacht en het in eigen beheer nemen van de bar. Volgt applaus.

9. Vaststelling begroting seizoen 2019-2020
De penningmeester neemt de posten van de inkomsten– en lastenkant van de begroting in grote lijnen door en geeft hier en daar een korte toelichting. Naar aanleiding hiervan worden de volgende opmerkingen geplaatst c.q. vragen gesteld:
Max Flam: Wat gebeurt er met de kleding eerste elftal?
Hans Elias: Waarom wordt printen financieel verslag uitbesteed?
Peter van den Dungen jr.: Op alle posten wordt bezuinigd, waarom niet op ‘Jeugd?’
Karel Kuijvenhoven: Wat gebeurt er met verhuur velden? > Stichting Goed Genoeg
Andre Wijnand: De Persmap telt 38 pagina’s, dat zouden we kunnen halveren > Kees Gehring vermeldt de totstandkoming van de Persmap.in 1986 en dat we toen tegelijkertijd met de AFC Vriendelijke bedrijven zijn begonnen. De Persmap is ook bedoeld om deze in ’t licht te zetten.
Amel Vroege vraagt of de Jeugd zichzelf kan bedruipen > Ja. Wiebe Westerhof meldt dat we ook vergoedingen van de BVO’s ontvangen.
Dick Rijna: Zijn de ballen voor de Senioren in materiaal gebudgetteerd?

Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

10. Contributies seizoen 2019-2020
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2019-2020 met de afgeronde inflatiecorrectie (1,7%) te verhogen en als volgt vast te stellen:

Seizoen 2019-2020 2018-2019
Senioren € 400,00 € 394,00
Senioern 18-23 jaar € 354,00 € 348,00
Senioren boven 60 jaar € 235,00 € 231,00
Jeugdleden € 344,00 € 338,00
Jeugdleden selectie O19 t/m O13 € 394,00 € 388,00
Heeren Divisie € 165,00 € 162,00
Donateurs worden verzocht minimaal € 125,00 te betalen
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,00  
Entreegeld nieuwe leden € 50,00  
Overschrijving KNVB € 15,00  

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling van de verschuldigde contributie vóór 1 augustus 2019 en, indien van toepassing, entreegeld en overschrijvingskosten.
Alle gegevens inzake contributies zijn te vinden op de website onder: CLUBINFO > Lidmaatschap 2019-2020
De contributieverhoging wordt door de Vergadering goedgekeurd.
De inning van de contributiegelden zal ook komend seizoen via ClubCollect plaatsvinden.

11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs
Deze commissie bestaat uit Bob Duis (voorzitter), Henk Bijlsma, Robert Gehring, Jack Huiman, Jaïr Koekoek en Benjamin Pinto, Bob Duis, Henk Bijlsma en Robert Gehring zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met Benno Nihom (voorzitter), Donovan van Dam en Wiebe Westerhof.

Er worden wat vragen gesteld waarop Benno Nihom tekst en uitleg geeft. De structuur van de commissie is aangepast: Jaïr Koekoek en Benjamin Pinto zijn verantwoordelijk voor het Eerste. Met Robert Gehring is afgesproken dat hij mag aanschuiven. Jack Huiman, Donovan van Dam en Wiebe Westerhof richten zich op de Zaterdag 1, de Zondag 2 en doen de samenwerking met de Jeugdcommissie met het oog op de O17-1/O17-2 en de O19-1/O19-2. Donovan van Dam wordt voornaamste aanspreekpunt vanuit de Jeugd, daar ligt ook zijn ambitie. Hij doet nog 1 jaar de Zondag 2.
Benno Nihom meldt voorts dat het iets verder structureren en aanpassen aan prestatieve landschap geen invloed hoeft te hebben op het recreatieve voetbal.
De voorzitter richt lovende woorden tot de uittredende commissieleden, Bob Duis, Henk Bijlsma en Robert Gehring en dankt hen nadrukkelijk voor hun intensieve inspanningen ten behoeve van de club en de commissie TOPamateurs.

12. Verkiezing Elftalcommissie B.
Deze commissie bestaat uit Patrick Reddering (voorzitter) en Max Flam (secretaris). Beiden zijn herkiesbaar.

13. Verkiezing Elftalcommissie C.
Deze commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter. Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Deze commissie bestaat uit Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert. Beiden zijn herkiesbaar.

15. Verkiezing Jeugdcommissie.
Deze commissie bestaat uit Hans Veldkamp (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris) en leden Rob Genot, Alphons Peters, Nick Mills en Kirsten Slisser. Michiel Middendorf en Nick Mills zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Ernst-Pieter Knüpfer als secretaris. De Vergadering gaat hiermee akkoord. Michiel Middendorf en Nick Mills worden uitdrukkelijk bedankt.

16. Verkiezing Commerciële Zaken.
Deze commissie bestaat uit Nick van Ommeren (voorzitter) en Joost van Dolen. Mariette Nienhaus en Henny Kottmann ondersteunen de commissie. Allen zijn herkiesbaar. Het bestuur is voornemens de commissie uit te breiden en een andere invulling te geven. De voorzitter geeft aan hier nader op terug te komen.

17. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Deze commissie bestaat uit Wim Crouwel (voorzitter), Michael Oliveira, Lex Swaan, Co Grosze Nipper, Bas Pijnenburg en Floor Mones.
Michael Oliveira en Co Grosze Nipper zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Dennis Schröder als nieuw commissielid.
De Vergadering gaat hiermee akkoord. Michael Oliveira en Co Grosze Nipper uitdrukkelijk worden bedankt voor hun grote inzet. De voorzitter spreekt zijn grote respect uit voor de lange staat van dienst van laatstgenoemde.

18. Verkiezing Strafcommissie.
Deze commissie bestaat uit Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en plaatsvervangend lid Mr. Quintus Abeln. Allen zijn herkiesbaar.

19. Verkiezing Commissie van Beroep.
Deze commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp. Het bestuur stelt voor Hans Veldkamp te vervangen door Henk Bijlsma. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

20. Verkiezing Kascommissie.
Deze commissie bestaat uit Wim Ringe, Peter van den Dungen jr. en Edwin Geluk. Plaatsvervangende leden zijn Max Flam en Sebo Woldringh.
Vanwege het overlijden van Wim Ringe is Max Flam toegetreden tot de Kascommissie. Maarten Blokland meldt zich ter vergadering aan als plaatsvervangend lid. De Vergadering gaat hiermee akkoord.

21. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Deze commissie bestaat uit Ger van Caspel, David Westerhof, Hans Veldkamp, Michiel Middendorf, Patrick Reddering, Ronald Koster, Ruud Mantel, Sebo Woldringh en Wiebe Westerhof. Allen zijn herkiesbaar.

22. Verkiezing Media commissie.
Deze commissie bestaat uit Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias en Laurens Bianchi.
Allen zijn herkiesbaar.

23. Verkiezing Archiefcommissie.
Deze commissie bestaat uit Wim Ringe, Hans de Wijs en Edwin Geluk.
Vanwege het overlijden van Wim Ringe stelt het bestuur voor te benoemen: Patrick Reddering en Max Flam. De Vergadering gaat akkoord.

24. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Deze commissie bestaat uit Maarten Oldenhof en Marius Brinkhorst. Beiden zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt ondersteund door Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk. Allen zijn herkiesbaar.

26. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Deze commissie bestaat uit Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Gerrit Altena en Karel Kuijvenhoven. Frans Jüch en Eric Bos zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Gerrit Altena tot voorzitter te benoemen en de commissie uit te breiden met Till Kolle en Mark Spier. De Vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter staat uitgebreid stil bij het uittreden van Frans Jüch en bedankt hem uitdrukkelijk voor zijn jarenlange inzet voor de scheidsrechterscommissie.

27. Verkiezing Commissie van Materiaal.
Deze commissie bestaat uit Remco Post (voorzitter) en René de Vreeze.
Beiden zijn herkiesbaar.

28. Verkiezing Commissie Horeca.
Deze commissie bestaat uit Remco Post (voorzitter) en David Westerhof.
Beiden zijn herkiesbaar.

29. Verkiezing Lustrum Commissie AFC-125
Deze commissie bestaat uit Remco Post (voorzitter), Benno Nihom, Bobby Gehring, Claudia Veldkamp, David Westerhof, Emiel Neter, Ernst-Pieter Knüpfer, Lou Hekster, Machiel van der Woude en Ronald Koster.
Allen zijn herkiesbaar.

Alvorens naar de rondvraag te gaan vraagt de voorzitter aandacht voor het bekrachtigen van de benoeming van Benno Honsdrecht tot Lid van Verdienste en Henk Bijlsma tot Erelid. Volgt applaus.

30.  Rondvraag
De volgende mensen melden zich aan voor de rondvraag:
Andre Wijnand
Hans Elias
Machiel van der Woude
Max Flam
Sebo Woldringh
Henk Bijlsma

Andre Wijnand vraagt naar het aftreden van Kees Gehring in de Stichting Keep Smiling.

Hans Elias vraagt naar de omzet uit Horeca.

Max Flam meldt dat hoge contributie een breekpunt is om lid te worden van AFC. De B-commissie telt nog maar 6 teams. De teams die zich hebben aangemeld zijn studenten, maar het lidmaatschap ketst af op hoge contributie. Hij wil voorstellen om een studententarief in te stellen.
Voorts meldt Max Flam verheugd te zijn met betrekking tot de merchandising. Hij bedankt Emiel Neter voor zijn inspanningen dienaangaande.

Max Flam vraagt ook aandacht voor het updaten van de digitale agenda en vraagt of de lustrumactiviteiten op de agenda komen te staan, zodat men kan zien welke activiteiten er zijn.

Tot slot vraagt Max Flam om pertinente maatregelen met betrekking tot het opleiden van AFC leden ten behoeve van AED-training. Hij prijst het kortdate optreden bij het in elkaar zakken van Maurice Koster.

Sebo Woldringh vraagt of de jeugd ook bereid is om 17:00 uur te spelen, zodat niet telkens de seniorenteams op een dergelijk ongewenst laat tijdstip moeten aantreden.

Hans Veldkamp geeft aan dat er geen restricties zijn vanuit de Jeugd en dat er per week samen met René de Vreeze naar gekeken zal worden.

Sebo Woldringh vraagt of meer jeugdteams bereid zijn om op de zondag te gaan spelen.

Henk Bijlsma stelt dat hij zeer trots is op zijn benoeming tot erelid.

Tot slot krijgt ons erelid Machiel van der Woude het woord.
Hij vraagt zich af of het uitje van het Eerste tijdens de winterstop niet naar Maastricht kan, dat was destijds ook een traditie. Ook Zeist zou een prima gelegenheid bieden.
Hij stelt dat het fijnstof een hoog risico geeft waardoor het nieuwe complex mogelijk wordt afgekeurd.
Hij is van mening dat de nieuwjaarsreceptie fantastisch was georganiseerd, maar dat de opkomst zeer teleurstellend was. De mensen van de Zuidas waren er wel, maar die van de Gemeente niet.
Machiel van der Woude meldt voorts dat hem, nadat dit met Johan de Bie is afgestemd, de eer toekomt om het bestuur te bedanken. Hij meldt dat er over toekomstige zaken is gediscussieerd en gesproken en vindt dat zeer positief. Er gebeurt veel met betrekking tot de Zuidas en dat geeft veel zorgen.

Hij richt het woord tot Nicolaas van Ommeren en meldt dat hij altijd zeer plezierig met hem heeft samengewerkt. Hij noemt Nicolaas van Ommeren integer, schrander en tegendraads en stelt dat dit tot goede discussies heeft geleid. Hij vindt het jammer dat Nicolaas van Ommeren weggaat, hij heeft veel voor AFC gedaan en bedankt hem daar zeer voor.

Vervolgens gaat Machiel van der Woude ook de overige bestuursleden af:
Lou Hekster: recreatieve voetbal, een geweldige klus.
Hans Veldkamp: op bijzonder moeilijk moment ingestapt, goed gedaan. ‘Lovend over hoe je het circus leidt.’
Remco Post: is er dag en nacht voor bar/horeca, jubileum, materiaal en sportpark. ‘Hoop dat je het weet te spreiden: AFC mag niet te veel nummer 1 worden.’
Ernst-Pieter Knüpfer: ‘Dank voor het verzorgen van het jaarverslag.’
Meindert Huisman: eerste jaar als penningmeester. Geeft richting aan en is streng. ‘Fijn dat je er bent.’
Bob Duis: technisch manager, daar zit veel aan vast. Dat heb je met veel liefde gedaan. ‘Je blijft in het bestuur.’
Ad Westerhof: ‘Zeer veel energie, je staat achter je mensen in de soms moeizame onderhandelingen met de Gemeente.’
Hij spreekt namens de leden en ereleden bewondering uit voor de vele inspanningen die zijn getroost.

31. Sluiting door de voorzitter.
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en laat als slotwoord weten dat de club er goed voorstaat.

Om 00:10 wordt de vergadering gesloten.

Voor het jaarverslag 2019-2020 klik hier