Clubinfo

AFC protocollen

PROTOCOL AFC TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

 INLEIDING
Met ingang van het seizoen 2016/2017 heeft ook iedere vereniging uitkomend in de Tweede en Derde Divisie aan de verplichting te voldoen, preventief en reactief beleid te hebben vastgesteld, betrekking hebbend op anti -discriminatie en anti - racisme rondom wedstrijden van het eerste elftal.
Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.
Discriminatie kan worden omschreven als: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken.
Ingevolge de Standaardvoorwaarden van de KNVB (artikel 8.5) is het reeds verboden zich in het stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren.

Het onderhavige protocol is opgesteld door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal en is goedgekeurd door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB.
Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen voor alle licentiehouders te beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio.

MAATREGELEN AFC-BESTUUR
Het beleid en de maatregelen van het AFC-bestuur  tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties.

a. Verklaring
Het AFC-bestuur  zal een verklaring/statement uitvaardigen en vermelden op de AFC-website  waarin nadrukkelijk afstand wordt genomen van racisme en andere vormen van discriminatie.
In de verklaring zal onder andere worden opgenomen dat racisme en elke ander vorm van discriminatie niet zal worden getolereerd door het AFC-bestuur.

b. Racisme en discriminatie op het sportpark en rondom ons hoofdveld te verbieden
Het AFC-bestuur zal nadrukkelijk racisme en discriminatie verbieden en zal  zich er maximaal voor inspannen dat aan een ieder die zich op het sportpark in het algemeen of rondom het hoofdveld in het bijzonder  desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie zich zal moeten verantwoorden bij het bestuur c.q. de strafcommissie van AFC.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie
Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal het bestuur van AFC actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal het bestuur van AFC  onder andere op haar website aandacht via dit document besteden aan racisme en discriminatie. Voorts zal alleen wanneer nodig tijdens elke thuiswedstrijd middels de speaker van de radiokamer aandacht worden besteed aan racisme en discriminatie.

d. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda
Het AFC-bestuur  zal maatregelen nemen ter voorkoming van en tegen het distribueren van racistische en discriminerende propaganda op het sportpark in het algemeen of rondom het hoofdveld in het bijzonder.   Ingevolge de Standaardvoorwaarden van de KNVB (artikel 8.1) is het (reeds) verboden spandoeken of andere voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen in het stadion mee te nemen.

e. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel
Het AFC-bestuur zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige werknemers van AFC die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

f. Samenwerking met stewards en politie
In samenspraak met onze  veiligheidscoördinator en de ingehuurde beveiligers  en in een enkel geval met de politie zal worden afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van AFC.
Het AFC-bestuur zal hierin  waar nodig proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd uit ons sportpark.

g. Aannamebeleid personeel
Het AFC-bestuur  zal zorg dragen voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan een ieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.  Het AFC-bestuur is dan ook zeer van mening dat de club met haar leden een afspiegeling is van de huidige maatschappij.
Het AFC-bestuur zal zich echter ook richten op het positief stimuleren van minderheden en dienaangaande acties en maatregelen nemen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan goede voorzieningen op het sportpark voor minder validen.

AANBEVELINGEN
Voetbal speelt een belangrijke rol in de samenleving en de (betaald) voetbalclubs hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid. Vanuit die rol zal het AFC-bestuur een actieve rol vervullen in het aandacht vragen voor racisme en discriminatie. In dit kader zal zij diverse activiteiten ontplooien zoals  bijzondere aandacht onder  haar jeugd voetbalspelers en haar coaches) en daarbij spreken over o.a. racisme en discriminatie.

Amsterdam, december 2017
Bestuur AFC

 

                            HUISREGLEMENT:                             

Bij het betreden van het sportcomplex van AFC  gaat u akkoord met het onderstaande reglement:

ALGEMENE REGELS:

 • Indien bij de ingang of op het complex geen medewerking wordt verleend bij een eventuele controle kan de toegangworden geweigerd of kan uitzettingvolgen.

 • Wanneer  door stewards of door horecamedewerkers (leeftijd alcoholverstrekking)  wordt gevraagd een legitimatiebewijs te tonen bent u hiertoe verplicht

 • Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar.

 • AFC is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) schade en diefstal en/of schade van/aan goederen.

  SUPPORTERS                                                                                                                                                       

 • Supporters van de bezoekende vereniging krijgen bij speciale wedstrijden een eigen vak toegewezen. Dit vak is gelegen aan de korte zijde van het hoofdveld nabij de entree bij P15.

 • Het is voor supporters van de bezoekende vereniging niet toegestaan om zich in andere gedeelten op te houden.

HET IS VERBODEN:

 • Hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/ofte verhandelen. " Het is verboden door uzelf meegebrachte alcoholhoudende drank mee te brengen/te nuttigen op het complex van AFC.

 • Overmatig alcohol te gebruiken.

 • Vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben of af te steken en confetti, serpentine en ander (brandbaar) materiaal te gooien.

 • (Houten of metalen) vlaggenstokken mee te nemen op het complex. Uitzondering: carbon, PVC van maximaal 1,5 meter.

 • Slag-, steek-, stoot- of vuurwapens in het bezit te hebben.

 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen en zich discriminerend uit te laten en andere gasten lastig te vallen.

 • Vanaf één uur voor en tijdens de wedstrijd glaswerk, blik en alcoholhoudende drank vanuit
  de kantine of sponsorruimte(n) mee naar buiten te nemen.
  Uitzondering: alcoholhoudende dranken in plastic binnen het (boven) afgebakende terras.

 • Op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld zoals het speelveld en de catacombe in het clubhuis.

 • Nooduitgangen te openen en de doorgangen bij de (nood)uitgangen te belemmeren.

 • (Brom)fietsen op het complex te stallen.

 • Bij overtreding van de huisregels van AFC volgt uitzetting. Bij overtreding van enig strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie Van Leijenberghlaan.

AFC doet zijn uiterste best om alle bezoekers als gast te ontvangen. Mocht u zich echter door een AFC-functionaris, gecertificeerde beveiliger of ordehandhaver onheus behandeld voeten, kan u tot uiterlijk 6 weken na het voorval een schriftelijke klacht in dienen. Deze dient gericht te zijn aan: Verenigingsmanager AFC,  t.a.v. Henny Kottmann, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam.
 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site